Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Zdjęcie przedstawiające symbole narodowe: biało-czerwoną flagę oraz godło – Orzeł Biały

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
Program
„Opieka wytchnieniowa”
- edycja 2023

DOFINANSOWANIE
677 280,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
677 280,00 zł


 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2021r. Poz. 573 )).
 3. osobami posiadającymi orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ( zgodnie art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. Poz. 573 )) – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma także zapewniać:

 1. W odniesieniu do rozwiązań systemowych:
  a) wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym;
  b) wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej.
 2. W odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych:
  a) czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Adresatami programu są:  
Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniami traktowanymi na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zamieszkujący we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawujący całodobową opiekę nad tą osobą.

Program realizowany będzie w MOPS w Legnicy, w następującej formie:
- usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, prowadzone w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.      

Realizacja programu w znacznej mierze przyczyni się do zwiększenia wsparcia członkom rodzin i opiekunom osób niepełnosprawnych. Pomoże odciążyć opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach i zapewnieni czasowe zastępstwo. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki będą dysponowały czasem dla siebie. Członek rodziny/opiekun sprawujący osobistą, bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną otrzyma możliwość realnego, systematycznego wsparcia w postaci usług opieki wytchnieniowej. Otrzyma możliwość dysponowania swoim czasem, który będzie mógł przeznaczyć na swoje potrzeby ( odpoczynek, regenerację czy też załatwianie różnych spraw).

Procedura przystąpienia do programu:   
Przyznanie usług opieki wytchnieniowej odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu ”Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023. Wnioski o przyznanie opieki wytchnieniowej przyjmują pracownicy Działu Świadczeń MOPS w Legnicy ul. Chojnowska 112 pok. 314 (III piętro), tel. 76 722 18 08 wew. 2121 w godz. od 8 do 15. Wnioski można również składać za pośrednictwem poczty i elektronicznie za pośrednictwem platformy e-Puap oraz za pośrednictwem e-mail: mopslegnica@mopslegnica.pl  

Termin składania wniosków 17 kwietnia 2023 r.

Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku:

 • dowód osobisty osoby składającej wniosek,
 • orzeczenie o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności
 • karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny skali FIM – nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń do programu osoby niepełnosprawnej posiadające kartę będą mieć zapewniony dostęp do opieki w pierwszej kolejności
 • prawidłowo wypełnioną Kartę zgłoszenia do Programu zgodnie z załączonym wzorem do pobrania na końcu strony.
 • Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wypełnia lekarz rodzinny / lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta / pielęgniarka. Jeśli wynik tego badania wyniesie od 18-75 pkt, opieka wytchnieniowa w pierwszej kolejności powinna być przyznana opiekunowi takiego pacjenta.

Więcej informacji o programie na stronie: www.niepelnosprawni.gov.pl  

Ważne
Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z  przyznaniem pomocy w formie opieki wytchnieniowej. Przyznanie opieki wytchnieniowej uzależnione jest przede wszystkim od środków finansowych, które gmina uzyska na realizację programu oraz liczbę osób, które zechcą być uczestnikami Programu.