Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej
ogłasza nabór wniosków w ramach
Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 
 
 
I. Podstawa prawna Programu
Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwany dalej „Ministrem”, na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.) ogłasza nabór wniosków na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” − edycja 2023”, zwanego dalej „Programem”.
 
Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych). 
 
II. Cele Programu
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
 1.  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności; 
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).
   • poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Program ma także zapewniać:
 1. odniesieniu do rozwiązań systemowych: 
  1. wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  2. wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej;
 2. w odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osoba niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.
 
III. Rodzaj zadań
Gmina/powiat otrzymuje wsparcie finansowe w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, zarówno w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 
IV. Podmioty uprawnione do składania wniosków
O dofinansowanie wniosku w ramach Programu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub powiatowego.
 
V. Tryb przystąpienia do Programu 
 1. Gminy/powiaty składając do właściwego wojewody wniosek na środki finansowe z Programu w ramach Funduszu Solidarnościowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1A lub 1B do Programu (załącznik nr 1A lub 1B w zależności od planowanej formy realizacji usług opieki wytchnieniowej), uwzględniają w nim w szczególności przewidywaną liczbę uczestników Programu i koszt realizacji usług opieki wytchnieniowej.
 2. Wojewoda po dokonaniu oceny wniosków gmin/powiatów na środki finansowe z Programu pod względem formalnym, merytorycznym z uwzględnieniem racjonalnego i celowego wydatkowania środków sporządza listę rekomendowanych wniosków i przekazuje ją Ministrowi do weryfikacji i zatwierdzenia.
 
VI. Termin realizacji zadań objętych finansowaniem i wysokość środków Funduszu Solidarnościowego przeznaczonych na ich realizację 
 1. Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Za wydatki kwalifikowalne uznane zostaną wydatki faktycznie poniesione na realizację zadań w ramach Programu w tym terminie.
 2. Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2023 r. w kwocie 150 mln zł. Dysponentem środków Funduszu Solidarnościowego jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. 
 3. Realizacja Programu następuje w trybie naboru wniosków.
 4. Nabór wniosków gmin/powiatów na środki finansowe z Programu dokonywany jest przez wojewodów.
 5. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek wojewody na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków.
 6. Minister weryfikuje, zatwierdza i zamieszcza listę rekomendowanych wniosków w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej.
 7. Wojewoda zamieszcza listę podmiotów, których wnioski zostały zatwierdzone wraz z kwotą przyznanych środków na swojej stronie internetowej oraz na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 30 dni od opublikowania przez Ministra zatwierdzonej listy rekomendowanych wniosków.
 8. Minister przekazuje środki na podstawie umów zawartych z wojewodami, a następnie wojewodowie przekazują te środki gminom/powiatom na podstawie umów w sprawie przyznania środków w ramach Programu zawieranych z gminą/powiatem.
 9. Podmioty realizujące zadania wynikające z umów zawartych w ramach Programu, są zobowiązane do posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego dla środków z Programu oraz prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków i dokonywanych z tych środków wydatków, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.
 10. W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100% kosztów realizacji usług opieki wytchnieniowej.
 11. Ze środków Programu wójt, burmistrz, prezydent miasta/starosta może pokryć koszty obsługi Programu w wysokości faktycznie poniesionej, nie więcej niż 2% środków przekazanych na realizację tego Programu.
 12. Wójt, burmistrz, prezydent miasta/starosta może przekazać podmiotom wskazanym w części V ust. 24 pkt 2 i 4 Programu koszty obsługi Programu stanowiące nie więcej niż 2% środków przekazanych danemu podmiotowi na realizację Programu w celu pokrycia wszelkich kosztów obsługi księgowej, kadrowych, administracyjnych, które pojawią się w związku z realizacją usług w ramach Programu.
 13. Ze środków Programu Wojewoda może pokryć koszty obsługi Programu w wysokości faktycznie poniesionej, nie więcej niż 0,5% środków przekazanych na realizację tego Programu.
 14. Minister może pokryć koszty działań promocyjno-informacyjnych związanych z niniejszym Programem w wysokości nieprzekraczającej kwoty 100 tys. zł, w ramach planu finansowego Funduszu Solidarnościowego na 2023 r. w pozycji „koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych”.
 15. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego podmiotu (gmina/powiat) nie może przekroczyć kwoty 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych). 
 
VII. Terminy naboru wniosków
 1. Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (zał. nr 1A lub 1B do Programu) w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do wojewody).
 2. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, które stanowią odpowiednio (załącznik nr 2A lub 2B 3 do Programu) w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do Ministra).
 
VIII. Termin rozpatrzenia wniosków
Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy rekomendowanych wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r.
 
Z uwagi na powyższe osoby zainteresowane proszone  są o kontakt
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej -  Dział Świadczeń
ul. Chojnowska 112   
tel. 76 722 18 08 wew. 2121.