Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Wzbogacenie infrastruktury dydaktycznej legnickich szkół ponadgimnazjalnych zawodowych, w tym specjalnych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych oraz przedmiotów zawodowych z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów niepe

Zdjęcie przedstawiające logo: Fundusze Europejskie Program Regionalny, flagę narodową z podpisem Rzeczpospolita Polska, podpisane godło dolnego śląska, flagę Unii Europejskiej z podpisem Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu

 „Wzbogacenie infrastruktury dydaktycznej legnickich szkół ponadgimnazjalnych zawodowych, w tym specjalnych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych oraz przedmiotów zawodowych z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych”

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 7 infrastruktura edukacyjna

Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową

Poddziałanie 7.2.1 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – konkursy horyzontalne – nabór na OSI (Infrastruktura szkół ponadgimnazjalnych zawodowych) 

 

Wartość całkowita - 2 152 523,05 PLN

Wkład Funduszy Europejskich - 1 433 010,63 PLN

 

Przedmiotem projektu jest zakup wyposażenia do 21 pracowni ogólnych (matematyka, informatyka, biologia, geografia, fizyka, chemia) i do 6 pracowni do praktycznej nauki zawodu (p. gospodarki materiałowej, p. poligraficznych procesów przygotowawczych, p. eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych, p. spedycyjnej, p. instrumentalnej i pomiarów technicznych, p. obsługi hotelowej) w 7 szkołach zawodowych w Legnicy:

1) Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Budowlanych, ul. Grabskiego 14/22,

2) Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych, pl. Słowiański 5;

3) Technikum Nr 5 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych, ul. F.Skarbka 4;

4) Technikum Samochodowe w Zespole Szkół Samochodowych, ul. Słubicka 7;

5) Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul.Złotoryjska 144,

6) Technikum Nr 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Lotnicza 26;

7) Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia Nr 7 w Zespole Placówek Specjalnych (ZPS), ul. Rycerska 13.

W celu dostosowania projektu dla uczniów szczególnie uzdolnionych zaplanowano wyposażenie pracowni (matematyka, biologia, geografia, fizyka) w pomoce dydaktyczne przewidziane dla poziomu rozszerzonego. Pracownie ogólne (bez p. chemicznej) wyposażone zostaną w zestaw komputerowy dla os. niepełnosprawnych (dedykowane dla niedowidzących oraz z dysfunkcjami ruchu). Standard wyposażenia p. matematycznej i chemicznej planowany w ZPS dostosowany będzie do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Dodatkowo, planuje się zakupić urządzenia typu platformy przyschodowe, pozwalające na poruszanie się po szkołach os. niepełnosprawnym ruchowo.

 

Głównym celem Projektu jest zapewnienie wysokich standardów kształcenia zawodowego oraz poprawa dostępności usług edukacyjnych wysokiej jakości, służących zwiększeniu szans na rynku pracy uczniów legnickich szkół ponadgimnazjalnych zawodowych, w tym również uczniów ospecjalnych potrzebach edukacyjnych. Osiągnięciu tych celów ma służyć zakup nowoczesnego wyposażenia p. matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych, a także p. do kształcenia zawodowego praktycznego.

 

Efekty projektu

W wyniku  realizacji projektu nastąpi:

1) poprawa jakości i standardów kształcenia zawodowego oraz dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy poprzez poprawę stanu bazy lokalowej, zapewnienie dostępu do najnowszego sprzętu oraz dostosowane do najnowszych trendów w gospodarce,

2) zmniejszenie poziomu bezrobocia w regionie poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej,
w zakresie kształcenia zawodowego do potrzeb pracodawców,

3) popularyzacja szkolnictwa zawodowego, poprzez całokształt działań związanych z poprawą jakości kształcenia zawodowego na terenie Miasta, wzbogaceniem oferty edukacyjnej, jej pełnym dostosowaniem do potrzeb rynku pracy i wymagań pracodawców,

4) wzrost potencjału gospodarczego Miasta,

5) podniesienie motywacji uczniów do nauki,

6) wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w porównaniu do innych regionów kraju,

7) wzrost kompetencji kluczowych,

8) wzrost zainteresowania uczniów naukami matematyczno - przyrodniczymi,

9) rozbudzanie i wzmacnianie postaw badawczych.

 

Projekt pn. „Wzbogacenie infrastruktury dydaktycznej legnickich szkół ponadgimnazjalnych zawodowych, w tym specjalnych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych oraz przedmiotów zawodowych z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  2014-2020