Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

PSZOK

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmują bezpłatnie odpady od mieszkańców Legnicy:

- przy ul. Rzeszotarskiej 1

 • poniedziałek i czwartek od godz. 7.00 do 17.00,
 • wtorek, środę i piątek od godz. 8.00 do 16.00,
 • sobota od godz. 7.00 do godz. 15.00;

 

- przy ul. Nowodworskiej 48 

 • poniedziałek i czwartek od godz. 7.00 do 19.00,
 • wtorek, środę i piątek od godz. 8.00 do 17.00,
 • sobota od godz. 7.00 do godz. 16.00. 

W PSZOK przyjmowane są zebrane w sposób selektywny, niżej wymienione odpady:

 • papier,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
 • zielone,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości 0,2 Mg/mieszkańca/rok kalendarzowy,
 • zużyte opony,
 • odzież i tekstylia,
 • gleba i ziemia w tym kamienie,
 • popiół,
 • niebezpieczne,
 • inne odpady problemowe.

Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 

 • zmieszane odpady komunalne,
 • odpady budowlane zmieszane z innymi odpadami,
 • padłe zwierzęta.

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Prowadzący PSZOK prowadzi ewidencję ilości odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Legnicy do punktów.

Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli stwierdzi, że mogą pochodzić z działalności gospodarczej lub jej likwidacji.

PSZOK - Ulotka - awers

Ulotka przedstawiająca sposób segragacji styropianu