Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Legnicka Palmiarnia

Palmiarnia, 2005 rok.

Zadanie: „Rewitalizacja flory i fauny w Palmiarni jako baza służąca realizacji  Programów Edukacji w powiecie legnickim".

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Całkowity koszt zadania wyniósł 172.530,50 zł z czego 50.000 zł stanowiła dotacja.

Zadanie poprzedzone zostało opracowaniem projektu szaty roślinnej Palmiarni
z uwzględnieniem stref klimatycznych przez firmę „Zieleń - projektowanie, zakładanie, nadzór" z siedzibą w Złotoryi przy ul. Tuwima 10, reprezentowaną przez Panią Bożenę Łupkowską. Opracowanie kosztowało brutto 2.300,00 zł, wydatek poniesiono w 2005 roku.

Równocześnie zlecono opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót na zadaniu pn. „Remont ciągów pieszych w Palmiarni w Legnicy". Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
sp. z o.o.  za kwotę brutto 29.493,77 zł wykonało wejście boczne od strony Al. Orła Białego oraz nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej w pawilonie głównym Palmiarni.

Aby uatrakcyjnić zwiedzającym Palmiarnię zdecydowano się na wprowadzenie fauny.
W wolierach i klatkach umieszczone zostały egzotyczne ptaki, które nabyto w specjalistycznej hurtowni  za kwotę brutto: 26 535,00 zł. Do  wzbogacenia ekspozycji flory w pawilonie głównym Palmiarni zakupiono rośliny za cenę brutto 15.000,00 zł.


Legnicka Palmiarnia