Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Tytuł projektu

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej
Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów
Poddziałanie 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - OSI

Wartość całkowita - 2 507 059,22 PLN
Wkład Funduszy Europejskich - 878 375,25 PLN

Przedmiotem projektu jest budowa bulwaru nad rzeką Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej w Legnicy, zlokalizowanych w historycznym układzie dzielnicy Kartuzy – Strefa Konserwatorska („B”).

Głównym celem Projektu jest nadanie nowych funkcji kulturalnych i rekreacyjnych rewitalizowanemu obszarowi nabrzeża Kaczawy, poprzez stworzenie przestrzeni publicznej, jako miejsca rekreacji, wypoczynku, atrakcji i wydarzeń kulturalnych na rewitalizowanym obszarze nabrzeża Kaczawy oraz zwiększenie jej dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Efektami projektu będą:

• poprawa jakości przestrzeni publicznej,

• poprawa warunków życia mieszkańców na obszarze objętym rewitalizacją,

• poprawa warunków życia osób niepełnosprawnych,

• ograniczenie zjawisk patologii społecznych na terenie rewitalizowanym,

• zwiększenie atrakcyjności turystycznej rewitalizowanego obszaru Zakaczawia w Legnicy,

• wzrost atrakcyjności obszaru w zakresie lokalizacji przedsiębiorstw,

• przeciwdziałanie marginalizacji oraz wzmocnienie struktur społeczno – gospodarczych Legnicy,

• gospodarcze ożywienie obszaru,

• poprawa estetyki przestrzeni publicznych.