Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Tytuł projektu

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa nr 6 Infrastruktura spójności społecznej
Działanie nr 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów

Poddziałanie nr 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - OSI

Wartość projektu – 4.119.158,43 zł
Wkład Funduszy Europejskich – 2.637.302,43 zł

Przedmiotem projektu jest renowacja części wspólnych 5 wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Legnicy przy ul. Kościelnej 2 oraz ul. Kamiennej 2a, 4, 5, 6. Budynki wpisane są do gminnej ewidencji zabytków prowadzonej przez Gminę Legnica. Projekt jest elementem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2015-2020.
Inwestycja została rozpoczęta w 2016 roku a jej zakończenie planowane jest w IV kwartale 2018 roku.

Celem bezpośrednim projektu jest kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich w Legnicy, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez renowację części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze wsparcia, co przyczyni się do przeciwdziałania marginalizacji oraz wzmocnienia struktur społeczno – gospodarczych miasta. Projekt przyczyni się do podniesienia atrakcyjności wizualnej Zakaczawia w Legnicy, zmniejszenia dysproporcji w zagospodarowaniu przestrzennym miasta oraz do utożsamiania się lokalnej społeczności z rejonem zamieszkania.

Celami szczegółowymi są:

 • poprawa bytu mieszkańców rewitalizowanego obszaru miasta Legnica,
 • rehabilitacja istniejącej zabudowy i infrastruktury mieszkaniowej,
 • poprawa warunków życia mieszkańców na obszarze objętym rewitalizacją,
 • ograniczenie zjawisk patologii społecznych na terenie rewitalizowanym,
 • wzrost atrakcyjności obszaru w zakresie lokalizacji przedsiębiorstw,
 • gospodarcze ożywienie obszaru,
 • poprawa estetyki przestrzeni publicznych.

Efekty projektu

W wyniku realizacji projektu przeprowadzona zostanie rewitalizacja obszaru Zakaczawia w Legnicy, poprzez renowację części wspólnych 5 wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Kościelnej 2 oraz ul. Kamiennej 2a, 4, 5, 6.

W ramach robót budowlanych zrealizowane zostaną następujące działania:

 • remont części wspólnych budynków, m.in.: piwnic, klatek schodowych, instalacji wod.-kan.,
 • wymiana stolarki okiennej, balkonowej i drzwiowej,
 • remont elewacji frontowych wraz z odtworzeniem detali architektonicznych,
 • docieplenie ścian tylnych i szczytowych,
 • remont dachów,
 • dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej,
 • prace wykonywane dla pokonania barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych,
 • roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
 • wykonanie przedogródka przed budynkiem Kościelna 2 oraz wymiana nawierzchni na podwórku.

 Budynek przy ul. Kamiennej 6 przed renowacją.

 

Budynek przy ul. Kamiennej 6 w trakcie renowacji.

 

Budynki przy ul. Kamiennej 4, 5, 6 przed renowacją (od strony podwórka)

 

Budynki przy ul. Kamiennej 4, 5, 6 w trakcie renowacji (od strony podwórka)

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020