Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Legnica

Tytuł projektu

 „Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Legnica”

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 7 infrastruktura edukacyjna

Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną 

Poddziałanie 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne - nabór OSI (Infrastruktura szkół podstawowych i gimnazjalnych) 

Wartość całkowita - 2 172 233,12 PLN

Wkład Funduszy Europejskich -  1 505 804,94 PLN

 

Projekt przewiduje wyposażenie w 13 szkołach podstawowych 16 pracowni, tj. 13 matematycznych, 2 przyrodniczych, 1 komputerowej oraz w 8 gimnazjach 31 pracowni, tj. 8 komputerowych, 6 biologicznych, 6 fizycznych, 5 chemicznych, 6 geograficznych) w pomoce naukowo-dydaktyczne, sprzęt specjalistyczny, w tym urządzenia multimedialne, meble szkolne (szafy, stojaki) oraz inne elementy wyposażenia.

Ponadto, każda pracownia w Zespole Placówek Specjalnych oraz Zespole Szkół Integracyjnych zostanie wyposażona w przenośny zestaw komputerowy ze specjalistycznym oprogramowaniem dedykowany dla ucznia niepełnosprawnego.

Szkoły niedostosowane architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych, zostaną wyposażone
w schodołazy.

 

Głównym celem Projektu jest poprawa warunków i jakości systemu nauczania oraz optymalizacja potencjału edukacyjnego w legnickich szkołach podstawowych i gimnazjach, poprzez zapewnienie materialnego środowiska dydaktycznego.

 

Efekty projektu

W wyniku  realizacji projektu nastąpi:

  1. wyposażenie pracowni szkolnych w pomoce naukowo-dydaktyczne, sprzęt specjalistyczny, w tym  multimedialny;
  2. uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych poprzez stosowanie metod: pokazu, obserwacji, doświadczenia,
  3. rozbudzanie dociekliwości poznawczej uczniów,
  4. doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
  5. kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów matematycznych
    i przyrodniczych, z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia lub wiedzy przeszkolonych nauczycieli.

 

Projekt pn. „Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Legnica” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  2014-2020