Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Właściciele nieruchomości obowiązani są ponosić na rzecz gminy, na terenie której położona jest nieruchomość, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Każdy właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miasta Legnicy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklarację o wysokości opłaty dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są złożyć:

 •  właściciele domów jednorodzinnych,
 •  wspólnoty mieszkaniowe/spółdzielnie mieszkaniowe.

OPŁATĘ ZA ODPADY WNOSI SIĘ BEZ WEZWANIA WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE ZŁOŻONEJ DEKLARACJI

Miesięczna opłata od 1 mieszkańca za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 maja 2021 r.  wynosi 26,50 zł.

 

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy opłata liczona jest od pojemnika o określonej pojemności:

 

Stawka opłaty za pojemnik

Pojemność pojemnika [l]

Opłata [zł/szt]

60

3,18

120

6,35

140

7,41

240

12,70

1100

58,21

3000

158,75

8000

423,35

Inne (pojemność m3 * 52,92 zł/m3)

W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina Legnica będzie świadczyć usługi:

 1. odbioru każdej ilości:
  1. niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych,
  2. odpadów metali, tworzyw sztucznych (w tym opakowań wielomateriałowych),
  3. bioodpadów,
  4. szkła,
  5. papieru,
  6. przeterminowanych leków,
  7. odpadów w systemie akcyjnym zgodnie z podanym przez Gminę harmonogramem.
 2. odbioru odpadów komunalnych w ilości wynikającej z pojemności i ilości pojemników określonej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -  w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne;
 3. w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wszystkich zebranych selektywnie odpadów, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości  i porządku w gminie.

 

Minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnica wynosi:

Rodzaj nieruchomości

Średnia ilość wytwarzanych odpadów komunalnych

Budynki mieszkalne

45 l na mieszkańca

Uczelnie, szkoły, przedszkola, żłobki lub inne placówki dziennego pobytu

2 l na studenta/ucznia/dziecko (w przypadku studentów, uczniów pobierających naukę w trybie niestacjonarnym – 1 l na studenta/ucznia) i 10 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę,

Noclegownie, internaty, domy akademickie, bursy, hotele lub inne placówki całodobowego pobyty

14 l na miejsce noclegowe i 10 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę,

Szpitale, domy opieki, hospicja itp.

14 l na łóżko i 10 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę,

Obiekty i lokale handlowe

3 l na  1m2 powierzchni sprzedaży i 10 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę

Obiekty i lokale usługowe

1 l na  1m2 powierzchni usługowej i 10 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę

Obiekty i lokale handlowo-usługowe

2 l na  1m2 powierzchni sprzedażowo-usługowej i 10 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę

Obiekty i lokale handlowe prowadzące sprzedaż artykułów spożywczych

10 l na  1m2 powierzchni sprzedaży i 10 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę

Obiekty i lokale magazynowe

1 l na  1m2 powierzchni magazynowej i 10 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę

Obiekty i lokale gastronomiczne

14 l na 1 miejsce konsumpcyjne (dotyczy to również miejsc zlokalizowanych na zewnątrz lokalu tzw. „ogródków”) i 10 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę

Sale bankietowe

5 l na 1 miejsce konsumpcyjne i 10 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę

Urządzone targowiska, hale targowe, giełdy

40 l na punkt handlowy i 10 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę

Ogródki działkowe

7 l na każdą działkę

Instytucje kultury 

2 l na osobę korzystającą i 10 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę

Kina, sale widowiskowe 

2 l na miejsce na widowni i 10 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę

Cmentarze

2 l na miejsce grzebalne

Nieruchomości, w których prowadzona jest działalność lecznicza w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych

2 l na osobę korzystającą i 10 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę

Wszystkie inne nie wymienione

10 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę i 2 l na 1m2 powierzchni

 

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami należy składać:

 • w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 8, Biuro Obsługi Klienta – na parterze lub III piętro, pok. 305 oraz
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP. Deklaracja złożona w ten sposób musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

 

Zadeklarowana opłata winna być uiszczana w kasie Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 8 lub w kasie Urzędu Miasta w Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2, a także przelewem na rachunek bankowy:

Bank Pekao SA 06 1240 3464 1111 0010 5098 4975

 

TERMINY WNOSZENIA OPŁAT

 1. Osoby fizyczne:
  • za I kwartał do 31 marca,
  • za II kwartał do 30 czerwca,
  • za III kwartał do 30 września,
  • za IV kwartał do 20 grudnia.
 2. Pozostali właściciele nieruchomości – comiesięcznie, bez wezwania, w terminie do 15 dnia następnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ponoszenia tej opłaty, a opłata za miesiąc grudzień do dnia 20 grudnia