Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Prezydent Miasta Legnicy zawiadamia, iż Rada Miejska Legnicy uchwałą Nr II/14/24 z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty i wysokości zwolnienia (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2024 r. poz. 3280) dokonała zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które obowiazują od dnia 1 lipca 2024 r.

 

Nowe stawki opłaty:

 • od 1 mieszkańca za 1 miesiąc – 34,90 zł – w przypadku nieruchomości zamieszkałych,

 • zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi 3,10 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

 • za pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:

1) w wysokości 10,83 zł/szt. – za pojemnik o pojemności 60l,

2) w wysokości 21,67 zł/szt. – za pojemnik o pojemności 120l,

3) w wysokości 25,28 zł/szt. – za pojemnik o pojemności 140l,

4) w wysokości 43,34 zł/szt. – za pojemnik o pojemności 240l,

5) w wysokości 198,62 zł/szt. – za pojemnik o pojemności 1100l,

6) w wysokości 541,70 zł/szt. – za pojemnik o pojemności 3000l,

7) w wysokości 1 444,52 zł/szt. – za pojemnik o pojemności 8000l,

8) innej niż wymienione w pkt. 1-7 – liczonej jako iloczyn objętości pojemnika oraz stawki za 1 m³ (pojemność (m³) x 180,57 zł/m³).

 

Właściciele nieruchomości otrzymają stosowne zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku ze zmianą stawki właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji.

Nową deklarację należy złożyć jedynie w przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty (tj. zmiana liczby mieszkańców lub wielkości pojemników dla nieruchomości niezamieszkałych) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

  

Właściciele nieruchomości obowiązani są ponosić na rzecz gminy, na terenie której położona jest nieruchomość, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Każdy właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miasta Legnicy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklarację o wysokości opłaty dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są złożyć:

 •  właściciele domów jednorodzinnych,
 •  wspólnoty mieszkaniowe/spółdzielnie mieszkaniowe.

OPŁATĘ ZA ODPADY WNOSI SIĘ BEZ WEZWANIA WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE ZŁOŻONEJ DEKLARACJI

Miesięczna opłata od 1 mieszkańca za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 maja 2021 r. do 30 czerwca 2024 r.  wynosi 26,50 zł.

 

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy opłata liczona jest od pojemnika o określonej pojemności:

 

Stawka opłaty za pojemnik

Pojemność pojemnika [l]

Opłata [zł/szt]

60

3,18

120

6,35

140

7,41

240

12,70

1100

58,21

3000

158,75

8000

423,35

Inne (pojemność m3 * 52,92 zł/m3)

W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina Legnica będzie świadczyć usługi:

 1. odbioru każdej ilości:
  1. niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych,
  2. odpadów metali, tworzyw sztucznych (w tym opakowań wielomateriałowych),
  3. bioodpadów,
  4. szkła,
  5. papieru,
  6. przeterminowanych leków,
  7. odpadów w systemie akcyjnym zgodnie z podanym przez Gminę harmonogramem.
 2. odbioru odpadów komunalnych w ilości wynikającej z pojemności i ilości pojemników określonej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -  w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne;
 3. w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wszystkich zebranych selektywnie odpadów, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości  i porządku w gminie.

 

Minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnica wynosi:

Rodzaj nieruchomości

Średnia ilość wytwarzanych odpadów komunalnych

Budynki mieszkalne

45 l na mieszkańca

Uczelnie, szkoły, przedszkola, żłobki lub inne placówki dziennego pobytu

2 l na studenta/ucznia/dziecko (w przypadku studentów, uczniów pobierających naukę w trybie niestacjonarnym – 1 l na studenta/ucznia) i 10 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę,

Noclegownie, internaty, domy akademickie, bursy, hotele lub inne placówki całodobowego pobyty

14 l na miejsce noclegowe i 10 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę,

Szpitale, domy opieki, hospicja itp.

14 l na łóżko i 10 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę,

Obiekty i lokale handlowe

3 l na  1m2 powierzchni sprzedaży i 10 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę

Obiekty i lokale usługowe

1 l na  1m2 powierzchni usługowej i 10 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę

Obiekty i lokale handlowo-usługowe

2 l na  1m2 powierzchni sprzedażowo-usługowej i 10 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę

Obiekty i lokale handlowe prowadzące sprzedaż artykułów spożywczych

10 l na  1m2 powierzchni sprzedaży i 10 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę

Obiekty i lokale magazynowe

1 l na  1m2 powierzchni magazynowej i 10 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę

Obiekty i lokale gastronomiczne

14 l na 1 miejsce konsumpcyjne (dotyczy to również miejsc zlokalizowanych na zewnątrz lokalu tzw. „ogródków”) i 10 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę

Sale bankietowe

5 l na 1 miejsce konsumpcyjne i 10 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę

Urządzone targowiska, hale targowe, giełdy

40 l na punkt handlowy i 10 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę

Ogródki działkowe

7 l na każdą działkę

Instytucje kultury 

2 l na osobę korzystającą i 10 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę

Kina, sale widowiskowe 

2 l na miejsce na widowni i 10 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę

Cmentarze

2 l na miejsce grzebalne

Nieruchomości, w których prowadzona jest działalność lecznicza w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych

2 l na osobę korzystającą i 10 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę

Wszystkie inne nie wymienione

10 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę i 2 l na 1m2 powierzchni

 

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami należy składać:

 • w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 8, Biuro Obsługi Klienta – na parterze lub III piętro, pok. 305 oraz
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP. Deklaracja złożona w ten sposób musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

 

Zadeklarowana opłata winna być uiszczana w kasie Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 8 lub w kasie Urzędu Miasta w Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2, a także przelewem na rachunek bankowy:

Bank Pekao SA 06 1240 3464 1111 0010 5098 4975

 

TERMINY WNOSZENIA OPŁAT

 1. Osoby fizyczne:
  • za I kwartał do 31 marca,
  • za II kwartał do 30 czerwca,
  • za III kwartał do 30 września,
  • za IV kwartał do 20 grudnia.
 2. Pozostali właściciele nieruchomości – comiesięcznie, bez wezwania, w terminie do 15 dnia następnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ponoszenia tej opłaty, a opłata za miesiąc grudzień do dnia 20 grudnia