Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, obowiązani są ponosić na rzecz gminy, na terenie której położona jest nieruchomość, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Każdy właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miasta Legnicy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklarację o wysokości opłaty dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są złożyć:

 • właściciele domów jednorodzinnych,
 • wspólnoty mieszkaniowe / spółdzielnie mieszkaniowe

OPŁATĘ ZA ODPADY WNOSI SIĘ BEZ WEZWANIA WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE ZŁOŻONEJ DEKLARACJI

Miesięczna opłata od 1 mieszkańca za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

 • 9,70 zł jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny,
 • 17,00 zł w przypadku braku selektywnej zbiórki odpadów.

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy opłata liczona jest od pojemnika o określonej pojemności.

Stawka opłaty w przypadku braku selektywnej zbiórki odpadów

Pojemność pojemnika [l] Opłata [zł/szt]
60 6,96
120 13,92
240 27,84
1100 127,60
2500 290,00
8000 928,00
16000 1856,00
34000 3944,00
Inne (pojemność m3 * 116,00 zł/m3)

Stawka opłaty w przypadku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Pojemność pojemnika [l] Opłata [zł/szt]
60 5,20
120 10,40
240 20,81
1100 95,37
2500 216,75
8000 693,60
16000 1387,20
34000 2947,80
Inne (pojemność m3 * 86,70 zł/m3)

 

Odpady surowcowe (tzw. „suche”)

Pojemność pojemnika [l] Opłata [zł/szt]
60 2,60
120 5,20
240 10,40
1100 47,69
2500 108,38
Inne (pojemność m3 * 43,35 zł/m3)

W ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina Legnica będzie świadczyła usługi:

 1. odbioru:
  • zmieszanych odpadów komunalnych,
  • odpadów surowcowych,
  • odpadów biodegradowalnych w tym zielonych,
  • odpadów w systemie akcyjnym zgodnie z podanym przez Gminę harmonogramem,
  • szkła opakowaniowego
 2. odbioru odpadów komunalnych w ilości wynikającej z pojemności i ilości pojemników określonej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.
 3. w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zebranych selektywnie odpadów, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie.

Ilość wytwarzanych zmieszanych odpadów komunalnych

(przy tygodniowym cyklu odbioru, w zależności od rodzaju nieruchomości i sposobu zbierania odpadów)

Rodzaj nieruchomości Właściciel nieruchomości prowadzi nieselektywną zbiórkę odpadów Właściciel nieruchomości prowadzi selektywną zbiórkę odpadów
Budynki mieszkalne 36 l na mieszkańca, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 60 l 27 l na mieszkańca, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 60 l
Uczelnie, szkoły, przedszkola, żłobki, inne placówki dziennego pobytu 3 l na studenta/ucznia/dziecko (w przypadku studentów, uczniów pobierających naukę w trybie niestacjonarnym – 2 l na studenta/ucznia) i 15 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 60 l 2 l na studenta/ucznia/dziecko (w przypadku studentów/uczniów pobierających naukę w trybie niestacjonarnym – 1 l na studenta/ucznia) i 10 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 60 l
Noclegownie, internaty, domy akademickie, bursy, hotele lub inne placówki całodobowego pobyty 20 l na miejsce noclegowe i 15 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 60 l 14 l na miejsce noclegowe i 10 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 60 l
Szpitale, domy opieki, hospicja 20 l na łóżko i 15 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 60 l 14 l na łóżko i 10 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 60 l
Obiekty handlowe - do 50 m2 3 l na 1m2 powierzchni sprzedaży i 15 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 60 l;

 

- powyżej 50 m2 2 l na 1m2 powierzchni sprzedaży i 15 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 60 l

2 l na 1m2 powierzchni sprzedaży i 10 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 60 l
Lokale gastronomiczne 20 l na 1 miejsce konsumpcyjne (dotyczy to również miejsc zlokalizowanych na zewnątrz lokalu tzw. „ogródków”) i 15 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 60 l 14 l na 1 miejsce konsumpcyjne (dotyczy to również miejsc zlokalizowanych na zewnątrz lokalu tzw. „ogródków”) i 10 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 60 l
Urządzone targowiska, hale targowe, giełdy 60 l na punkt handlowy i 15 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 60 l 40 l na punkt handlowy i 10 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 60 l
Ogródki działkowe 10 l na każdą działkę, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 60l 7 l na każdą działkę, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 60l
Instytucje kultury  3 l na osobę korzystającą i 15 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 60 l 2 l na osobę korzystającą i 10 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 60 l
Kina, sale widowiskowe  3 l na miejsce na widowni i 15 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 60 l 2 l na miejsce na widowni i 10 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 60 l
Cmentarze 3 l na miejsce grzebalne, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 60 l 2 l na miejsce grzebalne, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 60 l
Nieruchomości w których prowadzona jest działalność lecznicza w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne 3 l na osobę korzystającą i 15 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 60 l 2 l na osobę korzystającą i 10 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 60 l
Garaże i zespoły garaży usytuowane na nieruchomościach niezamieszkałych2 l na każde miejsce garażowe, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 60 l 3 l na każde miejsce garażowe, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 60 l 2 l na każde miejsce garażowe, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 60 l
Wszystkie inne nie wymienione 15 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 60 l 10 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 60 l

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami należy składać:

- w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 8, III piętro, pok. 305 oraz

- za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP. Deklaracja złożona w ten sposób musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

 

Zadeklarowana opłata winna być uiszczana w kasie Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 8 lub w kasie Urzędu Miasta w Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2, a także przelewem na rachunek bankowy:

Bank Pekao SA 06 1240 3464 1111 0010 5098 4975

 

TERMINY WNOSZENIA OPŁAT

 • Osoby fizyczne:
 • za I kwartał do 31 marca,
 • za II kwartał do 30 czerwca,
 • za III kwartał do 30 września,
 • za IV kwartał do 20 grudnia.

Pozostali właściciele nieruchomości – comiesięcznie, bez wezwania, w terminie do 15 dnia następnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ponoszenia tej opłaty, a opłata za miesiąc grudzień do dnia 20 grudnia

INFORMACJA

27 grudnia br. Urząd Miasta będzie nieczynny

Z wyjątkiem wydziałów: Spraw Obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

14 grudnia br. (sobota) Urząd Miasta będzie czynny w godzinach 7:30-15:30

Jednocześnie informujemy:

24 grudnia 2019r. jest dniem wolnym dla Wydziału Spraw Obywatelskich,

24 grudnia 2019r. Urząd Stanu Cywilnego będzie pełnił dyżur w zakresie rejestracji zgonów.