Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

 

 

 

logo - fundusze

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

 

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

 

Program

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

- edycja 2024

 

 

DOFINANSOWANIE

1 769 037,00 zł

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

1 769 037,00 zł

 

DATA PODPISANIA UMOWY

luty 2024 r.

 

Cel Programu i jego adresaci:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenia traktowane na równi do wymienionych. Celem rozpowszechniania usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Tak więc nadrzędnym celem usług asystencji osobistej jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w środowisku, zwiększenia możliwości zaspokojenia jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne.

Procedura przystąpienia do Programu:
Przyznanie usług asystenta odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością..
 

Więcej informacji o Programie na stronie Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej:

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 - Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (niepelnosprawni.gov.pl)

Plakat informacyjny (.pdf, 1,82 MB)