Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Rynek pracy

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w 2020 r. w Legnicy: 4 952,32 PLN
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w Legnicy w relacji do średniej krajowej (Polska=100): 89,7
 
Stopa bezrobocia w marcu 2021 r.:

 

Stopy bezrobocia

Polska

Województwo dolnośląskie

Powiat legnicki

Miasto Legnica

6,4%

5,8%

9,8%

5,8%

 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec marca 2021 r. to 4724 os. (miasto Legnica: 2708 os. oraz powiat legnicki: 2016 os.), w tym:

 • do 25 roku życia: 424 os.
 • pow. 50 roku życia: 1285 os.

według wykształcenia:

 • wyższe: 571 os.
 • policealne i średnie zawodowe /branżowe: 986 os.
 • średnie ogólnokształcące: 459 os.
 • zasadnicze zawodowe /branżowe: 1228 os.
 • gimnazjalne, podstawowe i poniżej: 1480.

Zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej realizują instytucje rynku pracy. W Legnicy działają m.in.:

 • Publiczne służby zatrudnienia - Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy - do którego zadań należy m.in. udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy, a pracodawcom w pozyskaniu pracowników. Urząd czyni to poprzez pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia. Ponadto inicjuje, organizuje i finansuje szkolenia i przygotowanie zawodowe dorosłych.
 • Ochotnicze Hufce Pracy - państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. OHP wykonują zadania państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania.
 • Agencje zatrudnienia - niepubliczne jednostki organizacyjne świadczące usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego i pracy tymczasowej.
 • Instytucje szkoleniowe – publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące na podstawie odrębnych przepisów edukację pozaszkolną.