Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Rynek pracy

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w 2021 r. w Legnicy: 5 463,27 PLN
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w Legnicy w relacji do średniej krajowej (Polska=100): 91,0
 
Stopa bezrobocia w grudniu 2022 r.:

 

Stopy bezrobocia

Polska

Województwo dolnośląskie

Powiat legnicki

Miasto Legnica

5,2%

4,5%

8,1%

5,0%

 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec grudnia 2022 r. to 3951 os. (miasto Legnica: 2270 os. oraz powiat legnicki: 1681 os.), w tym:

 • do 25 roku życia: 359 os.
 • pow. 55 roku życia: 714 os.

według wykształcenia:

 • wyższe: 501 os.
 • policealne i średnie zawodowe /branżowe: 842 os.
 • średnie ogólnokształcące: 429 os.
 • zasadnicze zawodowe /branżowe: 1009 os.
 • gimnazjalne, podstawowe i poniżej: 1170.

Zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej realizują instytucje rynku pracy. W Legnicy działają m.in.:

 • Publiczne służby zatrudnienia - Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy - do którego zadań należy m.in. udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy, a pracodawcom w pozyskaniu pracowników. Urząd czyni to poprzez pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia. Ponadto inicjuje, organizuje i finansuje szkolenia i przygotowanie zawodowe dorosłych.
 • Ochotnicze Hufce Pracy - państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. OHP wykonują zadania państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania.
 • Agencje zatrudnienia - niepubliczne jednostki organizacyjne świadczące usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego i pracy tymczasowej.
 • Instytucje szkoleniowe – publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące na podstawie odrębnych przepisów edukację pozaszkolną.