Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022

Zdjęcie przedstawiające Flagę i Godło Państwowe

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
Program
„Opieka wytchnieniowa”
- edycja 2022

DOFINANSOWANIE
587 520,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
587 520,00 zł

Cel programu:
Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek, regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Adresaci programu:
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz 573) albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz 573), zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawującymi całodobową opiekę nad tą osobą.

Procedura przystąpienia do Programu:
Przyznanie usług opieki wytchnieniowej odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu ”Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022. Wnioski o przyznanie opieki wytchnieniowej przyjmują pracownicy Działu Świadczeń MOPS w Legnicy ul. Chojnowska 112 pok. 314 (III piętro), tel. 76 722 18 08 wew. 2121 w godz. od 8 do 15. Wnioski można również składać za pośrednictwem poczty i elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP oraz za pośrednictwem e-mail: mopslegnica@mopslegnica.pl