Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Zasady postępowania z azbestem

Uwaga AZBEST

 Instalacje lub urządzenia, w których były lub są wyroby zawierające azbest wykorzystuje się w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w terminie do dnia 31 grudnia 2032 roku.

Produkcja, import i stosowanie wyrobów z azbestu są w Polsce zakazane od września 1998 r.

Zasady postępowania z azbestem regulują przepisy:

  • rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz.649),
  • rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania
    i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U z 2011 r. Nr 8, poz.31)

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, przeprowadza kontrole stanu tych wyrobów i sporządza w jednym egzemplarzu „ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest".

Termin sporządzenia kolejnej oceny  wynika z warunków określonych w poprzedniej ocenie - tzn.: po 5-ciu latach, jeżeli wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie technicznym
i nie są uszkodzone, bądź po 1 roku, jeżeli przy poprzedniej ocenie  ujawnione zostały drobne (do 3% powierzchni wyrobów) uszkodzenia.

Wym. wyżej podmioty przechowują ocenę łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest.

Podmioty wykorzystujące wyroby zawierające azbest sporządzają i przedkładają corocznie - w terminie do 31 stycznia" informację o wyrobach zawierających azbest" . Przedsiębiorcy  przedkładają informację  Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego, a osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcami - Prezydentowi Miasta Legnicy.

Na terenie miasta Legnicy w 2009 r. przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. W wyniku tej inwentaryzacji wykazano istnienie ok. 382,5 Mg (31 387 m2) wyrobów zawierających azbest, głównie w pokryciach dachowych oraz 4 195 mb. rur azbestowych do transportu wody .

Następnie opracowany został „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Legnica". Program wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko został przyjęty Uchwałą Nr LVII/468/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 września 2010 r.