Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Legnicki Park Miejski

Park, 2007 rok.

Zadanie: „Konserwacja, ochrona i leczenie cennego starodrzewu  oraz pomników przyrody ożywionej na terenie Legnicy".

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Na realizację przedmiotowego zadania, na wyleczenie  318  szt. drzew przeznaczono kwotę brutto: 62.964 zł.  Realizację przedmiotowego zadania rozpoczęto 18.06.2007 r. Wykonawcą  prac była firma Zakład Ochrony Zieleni „EKOLEG" 59-220 Legnica

ul. Kobylińska Na drzewach wytypowanych  do przeprowadzenia usługi polegającej na konserwacji, ochronie i leczeniu cennego starodrzewu oraz pomników przyrody ożywionej na terenie miasta Legnicy wykonano poniższy zakres prac:

Cięcia sanitarne polegające na usunięciu z drzew gałęzi i konarów martwych, chorych i połamanych. Zabezpieczenie ran cięcia środkami ochronnymi zabezpieczającymi tkanki drzew przed patogenami.

Cięcia korygujące statykę drzew polegające na skracaniu gałęzi i konarów narażonych na wyłamania oraz cięcia techniczne niwelujące kolizje koron drzew z infrastrukturą.

Wzmocnienia mechaniczne drzew polegające na montażu w koronach wiązań elastycznych.

Pielęgnacja ubytków powierzchniowych polegająca na usunięciu próchna bez skrobania i naruszania żywej tkanki.

Pielęgnacja ubytków wgłębnych zlokalizowanych w obrębie drewna martwego polegająca na oczyszczeniu ubytku z próchna, z drewna zniszczonego przez patogeny i ograniczenia rozprzestrzeniania się grzybów niszczących drewno poprzez zwalczanie ich środkami ochrony roślin.

Utylizacja odpadów drewna polegająca na rozdrobnieniu gałęzi na zrębki, które są następnie kompostowane i wykorzystane do mulczowania gleby pod krzewami i drzewami.


Park, 2008 rok.

 

Zadanie: „Wykonanie pielęgnacji i ochrony cennego starodrzewu oraz pomników przyrody ożywionej na terenie Legnicy".

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Realizację przedmiotowego zadania rozpoczęto 25.08.2008 r. Wykonawcą  prac była firma Zakład Ochrony Zieleni „EKOLEG"  z siedzibą w  Legnicy przy  ul. Kobylińskiej 3. Przedmiotem realizowanego zadania było 224  szt.  drzew.

Na realizację przedmiotowego zadania, przeznaczono kwotę brutto: 58.000 zł.

Na drzewach wytypowanych  do przeprowadzenia usługi polegającej na konserwacji

i ochronie cennego starodrzewu oraz pomników przyrody ożywionej na terenie miasta Legnicy wykonano poniższy zakres prac:

Zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew 

Cięcia sanitarne polegające na usunięciu z drzew gałęzi i konarów martwych, chorych
i połamanych. Zabezpieczenie ran cięcia środkami ochronnymi zabezpieczającymi tkanki drzew przed patogenami;

Cięcia formujące, cięcia  korygujące statykę drzew polegające na skracaniu gałęzi
i konarów narażonych na wyłamania oraz cięcia techniczne niwelujące kolizje koron drzew
z infrastrukturą miasta;

Wzmocnienia mechaniczne 25 drzew polegające na montażu w koronach wiązań elastycznych,  wzmocnienie korony - wiązania elastyczne z równoczesną pielęgnacją;

Utylizacja odpadów drewna polegająca na rozdrobnieniu gałęzi na zrębki, które są kompostowane i wykorzystane do mulczowania gleby pod krzewami i drzewami.


Park, 2009/2010 rok.

 

Usuwanie skutków huraganu na obszarach przyrodniczo cennych na terenie miasta Legnicy - etap I.

 

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Urząd Miasta Legnicy w  2009 roku otrzymał  z Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dotację w kwocie 725.000 zł na zadanie pn. Usuwanie skutków  huraganu na obszarach przyrodniczo  cennych na terenie miasta Legnicy - etap I.

Aby ustalić zakres szkód a tym samym określić niezbędny do wykonania zakres prac zlecono  (UMOWA - ZLECENIE  NR 3 /2009 z dnia 27.07.2009r) wykonanie oszacowania rozmiaru szkód w drzewostanie Parku Miejskiego w Legnicy po huraganie.

W wyniku kataklizmu zniszczeniu uległ cenny starodrzew i pomniki przyrody zlokalizowane na terenie miasta. Kataklizm zniszczył w Legnicy ok. 3.000 drzew, w tym ok. 1000
o najwyższej wartości ekologicznej i kulturowej.    

 

Legnicki Park Miejski

Pomnikowa, czteroszpalerowa aleja lipowo - dębowa przed huraganem

 

Legnicki Park Miejski

Aleja lipowo - dębowa po huraganie

 

Największe zniszczenia nastąpiły w drzewostanie Parku Miejskiego.

W Parku dominowały klony pospolite - ok. 980 szt., lipy holenderskie i drobnolistne -
ok. 780 szt., graby pospolite - ok.750szt., klony jawory - ok. 340 szt., a z gatunków obcych robinie białe - ok. 500 szt.  i kasztanowce zwyczajne - ok. 300 szt. A także jesiony wyniosłe - ok.260 szt. I dęby szypułkowe - ok. 180 szt.

Najstarsze dęby rosnące w Parku liczyły ponad 300 lat, pozostały starodrzew klasyfikowany jest na 140-160 lat. I właśnie najstarsze i najcenniejsze okazy drzew uległy zniszczeniu
w czasie huraganu. Jednocześnie w Parku Miejskim znajdowała się największa ilość legnickich pomników przyrody, w tym 4-szpalerowa aleja dębowo-lipowa składająca się
z  156 szt. drzew - 2/3 alei uległo zniszczeniu.

Trwają intensywne prace związane ze sporządzeniem inwentaryzacji dendrologicznej, która zostanie wykorzystania do przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacji drzew wymagających przeprowadzenia tych zabiegów. Równocześnie specjalista w dziedzinie parkoznawstwa opracowuje w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, projekt odtworzeń zabytkowych założeń nasadzeń zieleni średniej i wysokiej.

Usuwanie skutków  huraganu na obszarach przyrodniczo  cennych na terenie Parku Miejskiego w Legnicy

 - etap I

a) Oszacowanie rozmiaru szkód po huraganie w Parku Miejskim - 24.500,00 zł

b) Usuwanie skutków huraganu  w Parku Miejskm -1.432.733,22 zł

c) Nadzór nad pracami dotyczącymi usuwania skutków huraganu w Parku - 5.000,00 zł

d) Wykonanie i montaż tablic „Zakaz wstępu zagrożenie wiatrołomami" - 2.524,70 zł

e) Opracowanie inwentaryzacji pozostałych drzew w parku po huraganie -18.300,00 zł

f) Frezowanie karczy  - 20.000,00 zł

g) Wycinka drzew stwarzających zagrożenie życia i wiatrołomów - 60.354,37 zł

h) Zakup i wysadzenie drzew parkowych do nasadzeń po huraganie  - 249.356 zł

i) Inwentaryzacja pomników przyrody - 6.000,00 zł

Razem: 1.818.768,29 zł

j) Sprzedaż drewna wielkowymiarowego i opałowego - 149.058,56 zł (uzyskane środki przeznaczono na odbudowę parku)

k) Roboty wykonywane na terenie Parku Miejskiego w Legnicy w ramach organizowanych czynów społecznych. Łączna wartość prac wykonanych w ramach czynów społecznych wynosi brutto 45.758,38 zł (w tym 7% VAT tj. 3 203,09 zł). Czyny społeczne odbyły się
w dniach:

 

01.08.2009 r. z udziałem 234 osób

08.08.2009 r. z udziałem 452 osób

 

22.08.2009 r. z udziałem 335 osób

19.09.2009 r. z udziałem 348 osób

 

Prace trwały po 2 godziny każdorazowo.

Zakres prowadzonych prac to:

  • Znoszenie grubizny stosowej  do 20 m i układanie w stosy w ilości 135,63 m3 na kwotę brutto 1078,71 zł.
  • Wywożenie drewna na odległość do 2 km i ułożenie w stosy w ilości 24,77 m3 na kwotę brutto 2303,00 zł.
  • Oczyszczenie terenów trawiastych z pozostałości po huraganie tj. drobne gałęzie, korzenie i kora z wywiezieniem w ilości 94 895 m2 na kwotę brutto 41 935,05 zł
  • Zamiatanie dróg i placów parkowych o nawierzchni asfaltowej i betonowej w ilości 8 972 m2 na kwotę brutto 441,62 zł.