Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Modernizacja trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych – przebudowa ul. Jaworzyńskiej

logo - fundusze europejskie - dolny śląsk - unia europejska

Tytuł projektu

„Modernizacja trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych – przebudowa ul. Jaworzyńskiej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 5 Transport
Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa
Poddziałanie 5.1.1 Drogowa dostępność transportowa – konkursy horyzontalne

Wartość całkowita - 51 129 473,65 PLN

Wkład Funduszy Europejskich -  29 856 653,99 PLN

Przedmiotem projektu jest przebudowa ul. Jaworzyńskiej – drogi powiatowej nr 2159D, w ramach modernizacji Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości bezpośrednich połączeń z węzłem autostrady A4 znajdującej się w sieci TEN-T oraz pośrednio, z węzłem drogi ekspresowej S3 projektowanej w ramach docelowej struktury sieci TEN-T.

Głównym celem Projektu jest poprawa jakości połączeń ul. Jaworzyńskiej – drogi powiatowej z węzłem autostrady A4 znajdującej się w sieci TEN-T oraz pośrednio, z węzłem drogi ekspresowej S3 projektowanej w ramach struktury sieci TEN-T, co przyczyni się do podniesienia spójności terytorialnej w regionie.

Celem bezpośrednim jest poprawa warunków drogowych na ul. Jaworzyńskiej i poprawa jakości połączenia pomiędzy centrum Legnicy, a Obwodnicą Zachodnią prowadzącą obecnie drogę krajową nr 3.

Cele pośrednie:

 1. Poprawa jakości życia mieszkańców , w tym mieszkających w otoczeniu drogi:
  • zmniejszenie hałasu i ograniczenie szkodliwych wibracji
  • zmniejszenie emisji szkodliwych substancji ze spalania paliw
  • stworzenie warunków do rozwoju transportu rowerowego –korzyści w ramach profilaktyki
  • zdrowotnej oraz działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej
  • zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów (paliwa, naprawy)
  • poprawa mobilności mieszkańców, co przełoży się na zatrudnienie i edukację
  • poprawa komfortu podróży
  • poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez poprawę estetyki pasa drogowego.
 2. Zwiększenie atrakcyjności Legnicy na bazie poprawy funkcjonalności sieci transportowej:
  • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Legnicy poprzez poprawę połączenia z LSSE, nowym szlakiem komunikacyjnym – Zbiorczą Drogą Południową oraz planowanymi Terenami Inwestycyjnymi
  • zwiększenie atrakcyjności turystycznej Legnicy – komfortowy i bezpieczny dojazd do zabytkowego centrum Legnicy
  • usprawnienie ruchu na trasie dom-praca –dom (łatwiejszy i tańszy dostęp do miejsca pracy, w tym w firmach, które działają lub będą działać w lokalizacjach skomunikowanych z ul. Jaworzyńską)
  • poprawa dostępności do zlokalizowanych w otoczeniu ul. Jaworzyńskiej i ul. Grabskiego placówek świadczących usługi publiczne (szkoły i przychodnie lekarskie).

Efekty projektu

W wyniku realizacji projektu przebudowana zostanie ul. Jaworzyńskiej od skrzyżowania z ul. Muzealną, Skarbka i Gwarną do skrzyżowanie z ul. Borsuczą wraz z przebudową istniejącej infrastruktury oraz przebudową dróg poprzecznych.

W pasie drogowym przebudowana będzie jezdnia, ciągi piesze, wybudowane zostaną ciągi rowerowe, zatoki autobusowe i postojowe. Wymianie ulegnie oświetlenie, kanalizacja deszczowa, zagospodarowane zostaną pasy zieleni. Inwestycja przyczyni się do poprawy płynności ruchu oraz wzrostu bezpieczeństwa drogowego.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całej Polski odbywa się najważniejsze dla polskiego rolnictwa obowiązkowe badanie statystyczne – Powszechny Spis Rolny 2020. Spis prowadzony jest  przede wszystkim metodą samospisu internetowego, za pomocą specjalnej aplikacji dostępnej pod adresem spisrolny.gov.plW sytuacji braku możliwości samodzielnego spisania się przez Internet, można spisać się,  dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 lub skorzystać z pomocy rachmistrza spisowego który zadzwoni, aby pozyskać informacje od tych z Państwa którzy są rolnikami i zamieszkują na terenie Legnicy.