Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Modernizacja trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych – przebudowa ul. Jaworzyńskiej

logo - fundusze europejskie - dolny śląsk - unia europejska

Tytuł projektu

„Modernizacja trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych – przebudowa ul. Jaworzyńskiej”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 5 Transport
Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa
Poddziałanie 5.1.1 Drogowa dostępność transportowa – konkursy horyzontalne

Wartość całkowita - 51 129 473,65 PLN

Wkład Funduszy Europejskich -  29 856 653,99 PLN

Przedmiotem projektu jest przebudowa ul. Jaworzyńskiej – drogi powiatowej nr 2159D, w ramach modernizacji Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości bezpośrednich połączeń z węzłem autostrady A4 znajdującej się w sieci TEN-T oraz pośrednio, z węzłem drogi ekspresowej S3 projektowanej w ramach docelowej struktury sieci TEN-T.

Głównym celem Projektu jest poprawa jakości połączeń ul. Jaworzyńskiej – drogi powiatowej z węzłem autostrady A4 znajdującej się w sieci TEN-T oraz pośrednio, z węzłem drogi ekspresowej S3 projektowanej w ramach struktury sieci TEN-T, co przyczyni się do podniesienia spójności terytorialnej w regionie.

Celem bezpośrednim jest poprawa warunków drogowych na ul. Jaworzyńskiej i poprawa jakości połączenia pomiędzy centrum Legnicy, a Obwodnicą Zachodnią prowadzącą obecnie drogę krajową nr 3.

Cele pośrednie:

 1. Poprawa jakości życia mieszkańców , w tym mieszkających w otoczeniu drogi:
  • zmniejszenie hałasu i ograniczenie szkodliwych wibracji
  • zmniejszenie emisji szkodliwych substancji ze spalania paliw
  • stworzenie warunków do rozwoju transportu rowerowego –korzyści w ramach profilaktyki
  • zdrowotnej oraz działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej
  • zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów (paliwa, naprawy)
  • poprawa mobilności mieszkańców, co przełoży się na zatrudnienie i edukację
  • poprawa komfortu podróży
  • poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez poprawę estetyki pasa drogowego.
 2. Zwiększenie atrakcyjności Legnicy na bazie poprawy funkcjonalności sieci transportowej:
  • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Legnicy poprzez poprawę połączenia z LSSE, nowym szlakiem komunikacyjnym – Zbiorczą Drogą Południową oraz planowanymi Terenami Inwestycyjnymi
  • zwiększenie atrakcyjności turystycznej Legnicy – komfortowy i bezpieczny dojazd do zabytkowego centrum Legnicy
  • usprawnienie ruchu na trasie dom-praca –dom (łatwiejszy i tańszy dostęp do miejsca pracy, w tym w firmach, które działają lub będą działać w lokalizacjach skomunikowanych z ul. Jaworzyńską)
  • poprawa dostępności do zlokalizowanych w otoczeniu ul. Jaworzyńskiej i ul. Grabskiego placówek świadczących usługi publiczne (szkoły i przychodnie lekarskie).

Efekty projektu

W wyniku realizacji projektu przebudowana zostanie ul. Jaworzyńskiej od skrzyżowania z ul. Muzealną, Skarbka i Gwarną do skrzyżowanie z ul. Borsuczą wraz z przebudową istniejącej infrastruktury oraz przebudową dróg poprzecznych.

W pasie drogowym przebudowana będzie jezdnia, ciągi piesze, wybudowane zostaną ciągi rowerowe, zatoki autobusowe i postojowe. Wymianie ulegnie oświetlenie, kanalizacja deszczowa, zagospodarowane zostaną pasy zieleni. Inwestycja przyczyni się do poprawy płynności ruchu oraz wzrostu bezpieczeństwa drogowego.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020