Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19.

Zdjęcie przedstawiające logo Fundusze Europejskie Program Regionalny, flagę narodową z podpisem Rzeczpospolita Polska flagę Unii Europejskiej z podpisem Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług,
w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Wartość całkowita - 161 410,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich - 136 036,35 PLN

Celem Projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.

Środki zostaną przeznaczone na zakup: 29 komputerów stacjonarnych i laptopów, 5 szt sprzętu audiowizualnego, wyposażenia dla 6 miejsc kwarantanny oraz środków ochrony indywidualnej w postaci maseczek, rękawiczek i płynów dezynfekcyjnych. Wsparcie jest dedykowane dla dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, a efektem działań będzie wzmocnienie tych podmiotów w zakresie bezpiecznej realizacji zadań w okresie epidemii COVID-19.