Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

ZINTEGROWANI

Logotypy Unia, Dolny Śląsk, Zintegrowani

 

 

Logotyp Zintegrowani„ZINTEGROWANI”

Miasto Legnica  od stycznia 2019 r. w partnerstwie z 9 dolnośląskimi jednostkami samorządu terytorialnego oraz  Samorządem Województwa Dolnośląskiego, rozpoczęło realizację projektu partnerskiego  pn. „ZINTEGROWANI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.


Celem projektu jest objęcie wsparciem i doprowadzenie do znacznego ograniczenia wystąpienia zagrożenia wykluczenia społecznego i ubóstwa wśród uczniów i absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie województwa dolnośląskiego. Uczestnicy projektu dzięki udziałowi w poszczególnych formach wsparcia uzyskać mają lub poszerzyć swoje podstawowe kompetencje niezbędne do codziennego funkcjonowania w życiu społecznym i publicznym. Ponadto osoby bierne zawodowo, które realizują jeszcze obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, dzięki udziałowi w projekcie mają zaplanować swoją dalszą drogę zawodową.

 

Projekt  skierowany jest do wychowanków, absolwentów oraz członków ich rodzin specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. W ramach projektu uczniowie, którzy ukończyli 13 rok życia ze szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły branżowej I stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz absolwenci Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Legnicy biorą  udział w treningu kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie zasad współżycia społecznego, alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego oraz zarządzania własnym budżetem domowym i oszczędzania. Realizowane będzie również szerokorozumiane doradztwo zawodowe, trening kompetencji w zakresie autoprezentacji oraz kursy zawodowe. Inną formą wsparcia w tym projekcie są zajęcia o charakterze terapeutycznym w tym: arteterapia, floroterapia z elementami fotografiki, terapia przez muzykę, taniec. SOSW zostanie doposażony w sprzęt i pomoce dydaktyczne do realizacji w/w zajęć na łączą kwotę 113.750 zł. Projekt realizowany będzie od stycznia 2019 roku do listopada 2020 roku. Całkowita wartość projektu „ZINTEGROWANI” to 13 650 000,00 zł, z tego dofinansowanie dla Gminy Legnica wynosi 464 288,00 zł.

Numer umowy: RPDS.09.01.01-02-0049/17
Nazwa beneficjenta: Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Fundusz: EFS
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Priorytet: 9. Włączenie społeczne
Działanie: 9.1. Aktywna integracja
Poddziałanie: 9.1.1. Aktywna integracja - konkursy horyzontalne
Poziom unijnego dofinansowania w procentach: 85,00
Miejsce realizacji projektu: WOJ.: DOLNOŚLĄSKIE