Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i informatycznych w liceach ogólnokształcących prowadzonych przez Miasto Legnica

logo - fundusze europejskie - dolny śląsk - unia europejska

Tytuł projektu

„Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i informatycznych w liceach ogólnokształcących prowadzonych przez Miasto Legnica”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa nr 7 Infrastruktura Edukacyjna
Działanie nr 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową
Poddziałanie  nr 7.2.1 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – OSI

Wartość projektu – 849.147,04 zł

Wkład Funduszy Europejskich – 586.701,01 zł

Przedmiotem projektu jest zakup specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych do wyposażenia 16 pracowni przedmiotowych (matematycznej, fizycznej, biologicznej, chemicznej, informatycznej) w czterech liceach ogólnokształcących w Legnicy.

Przedsięwzięciem zostaną objęte następujące placówki oświatowe:

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, Plac Klasztorny 7,
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Zielona 17,
 • V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Heweliusza, ul. Senatorska 32,
 • Liceum Ogólnokształcące Integracyjne w Zespole Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich, ul. Wierzyńskiego 1.

Celem bezpośrednim projektu jest podniesienie efektywności nauczania z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, poprawa warunków kształcenia oraz wzrost szans edukacyjnych uczniów legnickich szkół ponadgimnazjalnych ogólnokształcących, w tym również uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zakup nowoczesnego wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych ma służyć osiągnięciu tych celów.

Celami szczegółowymi są:

 • poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej poprzez wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych,
 • uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych poprzez stosowanie metod: obserwacji, doświadczenia, eksperymentu, pokazu,
 • rozbudzanie dociekliwości poznawczej uczniów,
 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
 • kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów matematycznych lub przedmiotów przyrodniczych, z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia lub wiedzy przeszkolonych nauczycieli,
 • wzrost efektów kształcenia potwierdzony wynikami egzaminu maturalnego,
 • dostosowanie oferty szkół objętych projektem do potrzeb rynku pracy.

Efekty projektu

W wyniku realizacji projektu 1400 uczniów z terenu Gminy Legnica (1070 uczniów szkół objętych projektem i 330 uczniów z innych szkół) skorzysta z wyposażonych pracowni podczas dodatkowych zajęć, warsztatów, konkursów oraz będzie miało możliwość pogłębienia swojej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, matematyki i informatyki.

Zamówienie publiczne na zakup wyposażenia do pracowni matematyczno-przyrodniczych i informatycznych planowane jest w II kwartale 2018 r.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całej Polski odbywa się najważniejsze dla polskiego rolnictwa obowiązkowe badanie statystyczne – Powszechny Spis Rolny 2020. Spis prowadzony jest  przede wszystkim metodą samospisu internetowego, za pomocą specjalnej aplikacji dostępnej pod adresem spisrolny.gov.plW sytuacji braku możliwości samodzielnego spisania się przez Internet, można spisać się,  dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 lub skorzystać z pomocy rachmistrza spisowego który zadzwoni, aby pozyskać informacje od tych z Państwa którzy są rolnikami i zamieszkują na terenie Legnicy.