Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Szkoła dla Wszystkich

Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny, Barwy narodowe, Herb Dolnego Śląska, Flaga Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa nr 10 Edukacja
Działanie nr 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałanie nr 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne
Priorytet inwestycyjny: Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia
Całkowita wartość projektu – 498.500,00 zł
Kwota dofinansowania – 404.100,00 zł
Wkład własny niefinansowy – 94.400,00 zł
Przedmiotem projektu jest wspomaganie szkół podstawowych w okresie pandemii i w okresie późniejszym w organizacji właściwego wsparcia każdego ucznia w zmaganiu się ze skutkami izolacji w związku z wprowadzeniem nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Przedsięwzięciem zostaną objęte następujące placówki oświatowe:

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Kamienna 20A,
 • Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Głogowska 20,
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Włodzimierza Puchalskiego, ul. Piastowska 3,
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Bohdana Ihora Antonycza, ul. Tarasa Szewczenki 10,
 • Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza, Al. Piłsudskiego 3,
 • Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Konstantego I. Gałczyńskiego, ul. Polarna 1,
 • Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Marynarska 31,
 • Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Zofii Kossak, ul. Jaworzyńska 47,
 • Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Tatrzańska 9,
 • Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Jana Brzechwy, ul. Grabskiego 5,
 • Szkoła Podstawowa Nr 19, Al. Rzeczypospolitej 129,
 • Szkoła Podstawowa Nr 20 w Zespole Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich, ul. Wierzyńskiego 1,
 • Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 12 w Zespole Placówek Specjalnych, ul. Mazowiecka 3,
 • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. w Zespole Szkół Muzycznych, ul. Chojnowska 2.

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz niwelacja deficytów rozwojowych i edukacyjnych u uczniów uczęszczających do 14 szkół podstawowych w Legnicy w okresie od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.
Efekty projektu
W wyniku realizacji projektu prawie 1.500 uczniów z legnickich szkół podstawowych skorzysta z dodatkowych form wsparcia w postaci: zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej (zaburzenia odżywiania), wycieczek do Zoo oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Okres realizacji projektu
Rok szkolny 2022/2023