Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

Zdjęcie przedstawiające symbole narodowe: biało-czerwoną flagę oraz godło – Orzeł Biały

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
Program
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
- edycja 2022

DOFINANSOWANIE
1 881 900,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
 1 881 900,00 zł

 
Cel Programu i jego adresaci:
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenia traktowane na równi do wymienionych. Celem rozpowszechniania usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Tak więc nadrzędnym celem usług asystencji osobistej jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w środowisku.

Procedura przystąpienia do Programu:
Przyznanie usług asystenta odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.
Więcej informacji o Programie na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: www.niepelnosprawni.gov.pl
Wnioski o przyznanie asystenta osoby niepełnosprawnej przyjmują pracownicy Działu Świadczeń MOPS w Legnicy ul. Chojnowska 112 pok. 314 (III piętro), tel. 76 722 18 08 wew. 2121 w godz. od 8 do 15. Wnioski można również składać za pośrednictwem poczty i elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mopslegnica@mopslegnica.pl