Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Logotypy Unia, dolnyśląsk, Polska

Tytuł projektu

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa nr 6 Infrastruktura spójności społecznej

Działanie nr 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów

Poddziałanie  nr 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – OSI

Wartość projektu – 6 808 192,25 zł

Wkład Funduszy Europejskich – 3 667 366,01 zł, w tym:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 3 339 661,71 zł
 • Budżet Państwa – 327 704,30 zł

Przedmiotem projektu jest rozbudowa oraz adaptacja zabytkowego budynku (wpisanego do gminnej ewidencji zabytków) przy ul. Kościelnej 3 w Legnicy na potrzeby Centrum Integracji Społecznej.

CIS będzie realizować dotychczasowe zadania Świetlicy Terapeutycznej nr 1 (skierowane do dzieci i młodzieży) oraz 2 nowe elementy działalności: aktywizację osób dorosłych i w wieku senioralnym oraz współpracę z organizacjami społecznymi, które w ramach partnerstwa wspomagać będą realizację projektu rewitalizacji.

Projekt jest elementem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2015-2020. Realizacja zadań w nim zamieszczonych przyczyni się do uruchomienia na Zakaczawiu procesu przemian przestrzennych, społecznych i gospodarczych.

Zakres rzeczowy

W ramach zadania przewidziano zmiany w zagospodarowaniu terenu ze względu na nową funkcję budynku, co umożliwi prowadzenie różnorodnych form działania na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych również na świeżym powietrzu.

Zaplanowano:

 • uporządkowanie terenu od frontu budynku,
 • wybudowanie podjazdu dla niepełnosprawnych,
 • uporządkowanie terenu od strony podwórza,
 • wyburzenie komina,
 • utwardzenie dojazdu do bramy przejazdowej wraz z miejscami do parkowania,
 • wykonanie betonowych stołów do gry w tenisa i do gry w szachy,
 • wykonanie boiska do gry w siatkę i do gry w kosza wraz z piłkochwytami,
 • wykonanie placu zabaw dla dzieci mniejszych i postawienie ławek w terenie,
 • budowa dwóch zadaszonych wiat o konstrukcji drewnianej,
 • budowa ogrodzenia z siatki wraz z bramą przesuwną i furtka,
 • postawienie stojaka na rowery,
 • postawienie kilku koszy na śmieci i boksu na kubły na odpady sortowane,
 • wykonanie oświetlenia terenu.

Wykonane zostaną nowe instalacje sanitarne: przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej, przyłącze i zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej, instalacja wody zimnej, ciepłej oraz instalacje elektryczne. Wewnątrz budynku zaplanowano nowy podział funkcjonalny budynku z wydzieleniem miejsca na szyb windowy i pomieszczenia sanitarno-higieniczne, adaptację pomieszczeń piwnicznych na salę rekreacyjną, wykonanie nowych stropów na wszystkich kondygnacjach nadziemnych, wykonanie nowych ścianek działowych i nowych balkonów, wykończenie pomieszczeń: ściany, podłogi, sufity, wykonanie nowych schodów zewnętrznych i podjazdu dla niepełnosprawnych, wykonanie nowych posadzek we wszystkich pomieszczeniach, budowa szybu windowego, wybudowanie nowych przewodów kominowych w całym budynku.

W ramach robót budowlanych poprawiających efektywność energetyczną zaplanowano: ocieplenie elewacji budynku od strony podwórza, ocieplenie ścian zewnętrznych od strony ulicy – od wewnątrz, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie podłogi nad poddaszem (część strychowa) i połaci dachowej poddasza, zamianę czynnika grzewczego z opału stałego na ogrzewanie z WPEC-u, adaptację pomieszczenia w piwnicy budynku na pomieszczenie techniczne WPEC-u i rozbiórka komina stalowego, wykonanie nowej instalacji c.o. i wentylacji.

Przedsięwzięcie zapewnia także poprawę dostępności do usług społecznych dla osób niepełnosprawnych.

Elementem projektu jest także przyłączenie budynku do sieci WPEC oraz TAURON, co zapewni sprawne funkcjonowanie obiektu.

Inwestycja zakłada ponadto zakup sprzętu i wyposażenia związanego z działalnością Centrum Integracji Społecznej.

Planowana działalność CIS:

 • zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży,
 • zajęcia artystyczne dla seniorów (spotkania dyskusyjne, wieczory poetyckie, warsztaty artystyczne, itp., realizowane po dokonaniu zakresu oczekiwań adresatów zajęć),
 • warsztaty: kulinarne, zarządzania budżetem domowym, osobistego rozwoju, z doradztwa zawodowego, motywacyjne, edukacja ogólna – adresowana do dorosłych uczestników zajęć oraz psychoedukacja dla rodziców,
 • punkt konsultacyjny dla osób potrzebujących pomocy (poradnictwo prawne i pomoc psychologiczno-pedagogiczna),
 • kącik prasowy z rozszerzeniem o „kawiarenkę internetową” (dla seniorów),
 • klub (Centrum) wolontariatu we współpracy z III sektorem,
 • warsztaty artystyczne (plastyka, grafika, rękodzieło i inne),
 • działalność kulturalno-oświatowa stwarzająca dostępność do dóbr kultury realizowana przy współpracy z MCK (w ramach zawartego porozumienie o współpracy), Biblioteką Publiczną itp.
 • promowanie zdrowego stylu życia ze szczególnym naciskiem na zajęcia ruchowe przy wykorzystaniu bazy zewnętrznego otoczenia (do zagospodarowania teren na tyłach budynku),
 • pogadanki nt. zdrowego stylu życia,
 • zajęcia wyrównawcze dla dzieci i młodzieży (język polski, język angielski, matematyka, informatyka, fizyka),
 • zajęcia wychowawcze,
 • pomoc psychologiczna,
 • terapia pedagogiczna,
 • socjoterapia,
 • arteterapia,
 • ludoterapia (terapia przez zabawę),
 • zajęcia fizjoterapeutyczne i ruchowe.

Planowane formy zajęć w CIS:

 1. Terapia pedagogiczna i elementy terapii:
  • zespół terapeutyczny,
  • trening czytania,
  • zajęcia szachowe,
  • arteterapia,
  • zajęcia indywidualne edukacyjne,
  • emisja głosu,
  • zajęcia indywidualne instrumentalne,
  • krajoznawstwo.
 2. Zajęcia wychowawcze - grupy wychowawcze, a wśród nich:
  • Abecadło – cykl spotkań dla dzieci młodszych,
  • Legnickie Abecadło,
  • Zajęcia plastyczne,
  • Zajęcia teatralne,
  • Zajęcia profilaktyczne,
  • Klub świetlicowych filmożerców,
  • Chwila dla bajki,
  • Zajęcia dramowe,
  • Młodzi dziennikarze – OGRANIJ TO! (gazetka świetlicowa).
 3. Zajęcia wyrównawcze:
  • język polski,
  • język angielski,
  • informatyka,
  • matematyka,
  • fizyka.
 4. Zajęcia specjalistyczne:
  • terapia logopedyczna,
  • zajęcia z psychologiem,
  • zajęcia socjoterapeutyczne,
  • terapia pedagogiczna,
  • profilaktyka zachowań ryzykownych.
 5. Zajęcia dla dorosłych:
  • arteterapia,
  • warsztaty plastyczne (w tym okazjonalne rękodzieło),
  • warsztaty tkackie,
  • zajęcia relaksacyjno-ruchowe,
  • muzykoterapia,
  • warsztaty – zajęcia teatralne,
  • zajęcia komputerowe,
  • promocja zdrowia – warsztaty i szkolenia + dietetyk,
  • psychoedukacja – spotkania z psychologiem, terapeutą, prawnikiem i innymi specjalistami wg potrzeb,
  • profilaktyka zachowań ryzykownych, w tym mini kurs w zakresie samoobrony.

Podstawowym celem projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji i ożywienie społeczne obszaru Zakaczawia poprzez stworzenie warunków umożliwiających współdziałanie służb publicznych i organizacji pozarządowych działających w zakresie wyhamowania i zapobiegania negatywnym tendencjom społeczno-ekonomicznym oraz zorganizowanie miejsca służącego integracji mieszkańców i podniesieniu atrakcyjności przestrzeni publicznej.

Celami szczegółowymi są:

 • zwiększenie uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym,
 • odbudowa tożsamości lokalnej i poczucia więzi mieszkańców z miejscem zamieszkania i sąsiadami,
 • wyrównywanie szans społecznych (w tym edukacyjnych za sprawą zajęć opiekuńczo – wychowawczych oraz wyrównawczych),
 • zapobieganie patologiom społecznych poprzez realizację różnych form działania (projekty profilaktyczne),
 • zapewnienie aktywnego spędzania czasu wolnego od zajęć i nauki,
 • poprawa stanu zdrowia mieszkańców w wyniku uczestnictwa w zajęciach organizowanych na terenie CIS,
 • pobudzenie przedsiębiorczości mieszkańców Zakaczawia
 • poprawa warunków życia mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników:

 1. produktu:
  • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.,
  • Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 szt.,
  • Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0,16 ha,
  • Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) – 1 szt.,
 2. rezultatu:
  • Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - ogółem – 4 EPC,
  • Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – mężczyźni – 2 EPC,
  • Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – kobiety – 2 EPC.

W wyniku wspieranego projektu planowane jest zatrudnienie przynajmniej 1 osoby niepełnosprawnej.

 

Budynek przy ul. Kościelnej 3 przed rewitalizacją
Budynek przy ul. Kościelnej 3 przed rewitalizacją.

 

Budynek przy ul. Kościelnej 3 w trakcie rewitalizacji
Budynek przy ul. Kościelnej 3 w trakcie rewitalizacji.

 

Zagospodarowanie terenu – wnętrze podwórkowe Centrum Integracji Społecznej

Zagospodarowanie terenu – wnętrze podwórkowe Centrum Integracji Społecznej.

 

Budynek przy ul. Kościelnej 3 od strony podwórka - przed rewitalizacją.

Budynek przy ul. Kościelnej 3 od strony podwórka - przed rewitalizacją.

 

Budynek przy ul. Kościelnej 3 od strony podwórka – w trakcie rewitalizacji

Budynek przy ul. Kościelnej 3 od strony podwórka – w trakcie rewitalizacji.

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020