Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Logo

Tytuł projektu

„Przestrzeń gminna - lokalna wartość”
Projekt nr POWR.02.19.00-00-KP11/18

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa II
Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

Wartość całkowita - 50 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich - 42 140,00 PLN

Przedmiotem projektu są konsultacje społeczne oraz warsztaty społeczne przy sporządzaniu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Tarninów dla terenu ograniczonego ulicami 100-lecia Odzyskania Niepodległości, Jaworzyńską oraz rzeką Młynówką.

Celem Projektu jest wsparcie procesu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego wykraczających poza wymogi nakładane na gminę na mocy przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz, U. z 2018 r. poz.1945).

 

 

INFORMACJA

27 grudnia br. Urząd Miasta będzie nieczynny

Z wyjątkiem wydziałów: Spraw Obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

14 grudnia br. (sobota) Urząd Miasta będzie czynny w godzinach 7:30-15:30

Jednocześnie informujemy:

24 grudnia 2019r. jest dniem wolnym dla Wydziału Spraw Obywatelskich,

24 grudnia 2019r. Urząd Stanu Cywilnego będzie pełnił dyżur w zakresie rejestracji zgonów.