Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Logo - fundusze

Tytuł projektu

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej”

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej

Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów

Poddziałanie 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkursy horyzontalne – nabór na OSI

 

Wartość całkowita – 4 034 994,09 PLN

Wkład Funduszy Europejskich - 2 033 993,97 PLN

 

Przedmiotem projektu jest przebudowa ul. Wrocławskiej, od Placu Sybiraków do ul. Nabrzeżnej w Legnicy – lokalnej drogi gminnej. Droga zlokalizowana jest w historycznym układzie dzielnicy Kartuzy – Strefa Konserwatorska („B”). Inwestycja ujęta jest w „Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2015-2020” (lista A projekt nr 3).

Celem Projektu jest kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich w Legnicy, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.

Projekt obejmuje następujące zadania:

  1. Przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej:
  • opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
  • roboty budowlano-montażowe: branża drogowa, sanitarna - kanalizacja deszczowa, teleinformatyczna, elektryczna - oświetlenie i kolizje, zieleń, mała architektura, organizacja ruchu;
  • nadzór inwestorski.
  1. Działania promocyjne: tablica pamiątkowa.

Projekt uwzględnia udogodnienia dla niepełnosprawnych: obniżenie krawężników i obrzeży w ciągach komunikacji pieszej, nawierzchnia dotykowa w kolorze kontrastowym przy przejściach dla pieszych, dedykowane miejsca postojowe.

 

Głównym celem Projektu jest poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez przebudowę drogi lokalnej na obszarze wsparcia oraz likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych,

co przyczyni się do przeciwdziałania marginalizacji oraz wzmocnienia struktur społeczno – gospodarczych miasta.

Cele szczegółowe Projektu są następujące:

• poprawa jakości przestrzeni publicznej,

• poprawa warunków życia mieszkańców na obszarze objętym rewitalizacją,

• poprawa warunków życia osób niepełnosprawnych,

• ograniczenie zjawisk patologii społecznych na terenie rewitalizowanym,

• wzrost atrakcyjności obszaru w zakresie lokalizacji przedsiębiorstw,

•  gospodarcze ożywienie obszaru,

• poprawa estetyki przestrzeni publicznych.

Projekt pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020