Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Selektywna zbiórka odpadów

ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

Selektywne zbieranie odpadów oznacza, że właściciel nieruchomości segreguje ”u źródła” tj. w miejscu zamieszkania odpady surowcowe (tzw. „suche”), które są odbierane z nieruchomości z pojemników lub worków koloru żółtego. Do odpadów tych zalicza się odpady opakowaniowe takie jak: gazety, papier, książki, kartony po sokach i mleku, plastikowe butelki (odkręcone i zgniecione), opakowania plastikowe, folie i torebki z tworzyw sztucznych, pojemniki po kosmetykach i chemii gospodarczej, puszki po napojach i konserwach (opróżnione z zawartości), drobny złom metaliczny, ubrania

Nie zalicza się do odpadów surowcowych (tzw. "suchych") opakowań szklanych, które będą przez właścicieli nieruchomości selektywnie zbierane jako szkło opakowaniowe (białe i kolorowe):

- w zabudowie wielorodzinnej i na nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne - dostarczane do pojemników ustawionych na terenie miasta, w miejscach ogólnodostępnych,

- w zabudowie jednorodzinnej gromadzone w workach dostarczanych do nieruchomości prowadzących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych bądź dostarczane do pojemników ustawionych na terenie miasta, w miejscach ogólnodostępnych.

Mapa lokalizacji pojemników na szkło opakowaniowe znajduje się tutaj.

Właściciele nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, w przypadku wybrania selektywnej zbiórki odpadów i braku kompostownika, będą zobowiązani prowadzić selektywną zbiórkę odpadów biodegradowalnych tj. odpadów zielonych: trawa, liście, gałęzie, części roślin oraz odpadów kuchennych: takich, jak obierki z warzyw, skorupy jaj, fusy po kawie, herbacie itp. Odpady biodegradowalne należy gromadzić w brązowych pojemnikach lub brązowych workach ulegających biodegradacji.

Model gospodarowania odpadami na terenie miasta Legnicy, od 1 sierpnia 2016 roku wygląda następująco:

zabudowa jednorodzinna

Ilustracja - zabudowa jednorodzinna

zabudowa wielorodzinna i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Ilustracja - zabudowa zabudowa wielorodzinna i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Selektywnie zebrane na terenie nieruchomości inne odpady komunalne, właściciele nieruchomości zobowiązani są przekazywać we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Punkty te mieszczą się przy ul. Rzeszotarskiej 1 oraz ul. Nowodworskiej 48.

 

POJEMNIKI DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Wyposażenie nieruchomości w pojemnik do zbierania odpadów komunalnych należy do obowiązków właściciela nieruchomości.

Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować:

 • pojemnik w kolorze czarnym, metalowym (pojemnik cynkowy) lub ciemnozielonym na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – kolor czarny, metalowy (pojemnik cynkowy) lub ciemnozielony,
 • pojemnik bądź worek w kolorze żółtym na odpady surowcowe (tzw. „suche”),
 • pojemnik bądź worek w kolorze brązowym na odpady biodegradowalne, oraz
 • pojemnik bądź worek w kolorze zielonym na szkło opakowaniowe.

Gmina Legnica przejmuje od właścicieli nieruchomości obowiązki:

 • wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania szkła opakowaniowego – pojemniki ogólnodostępne ustawione na terenie miasta Legnicy,

 • wyposażenia nieruchomości w worki do zbierania szkła opakowaniowego (w zabudowie jednorodzinnej) w ilości niezbędnej do prowadzenia właściwej segregacji odpadów w ilości 1 worek o pojemności 120 litrów na jeden budynek jednorodzinny na 1 odbiór.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników na odpady komunalne w należytym stanie sanitarnym i technicznym. Utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym polega w szczególności na okresowym myciu i dezynfekcji pojemników, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.

Pojemniki, kontenery lub worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych należy rozmieszczać na terenie nieruchomości w wydzielonych, odpowiednio przystosowanych i utwardzonych miejscach.

Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w miejscu ustawiania pojemników w terminach odbioru danego rodzaju odpadu.

Minimalną pojemność pojemników właściciel nieruchomości ustala w następujący sposób:

 • do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:

właściciel nieruchomości określa sposób zbierania odpadów (selektywny, nieselektywny), następnie określa ilość osób korzystających z pojemników. W dalszym etapie właściciel oblicza minimalną pojemność pojemnika na odpady komunalne, która jest iloczynem: liczby osób korzystających i wskazanych norm wytworzonych odpadów komunalnych, odpowiednio do sposobu zbierania odpadów po czym właściciel nieruchomości dobiera minimalną pojemność pojemników,

 • na odpady selektywnie zbierane tzw. surowcowe („suche”):

pojemność tego pojemnika ustala się w podobny sposób, jak na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

 • na odpady biodegradowalne

pojemność tego pojemnika ustala się w podobny sposób, jak na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone z częstotliwością:

 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu,

 • dla selektywnie zbieranych odpadów:

  • biodegradowalnych – w okresie od kwietnia do listopada nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a w okresie od grudnia do marca może odbywać się w systemie akcyjnym,
  • surowcowych – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
  • szkło opakowaniowe – nie rzadziej niż raz na miesiąc.

Pozbywanie się odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego możliwe jest w systemie akcyjnym – nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

INFORMACJA

27 grudnia br. Urząd Miasta będzie nieczynny

Z wyjątkiem wydziałów: Spraw Obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

14 grudnia br. (sobota) Urząd Miasta będzie czynny w godzinach 7:30-15:30

Jednocześnie informujemy:

24 grudnia 2019r. jest dniem wolnym dla Wydziału Spraw Obywatelskich,

24 grudnia 2019r. Urząd Stanu Cywilnego będzie pełnił dyżur w zakresie rejestracji zgonów.