Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica

   Tytuł projektu

 „Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica”

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 Oś priorytetowa 2 Technologie informacyjno- komunikacyjne

 Działanie 2.1 E-usługi publiczne

Poddziałanie 2.1.1– E-usługi publiczne  - konkursy horyzontalne

 

Wartość całkowita – 1 555 259,27 PLN

Wkład Funduszy Europejskich -  703 808,14 PLN

 

Przedmiotem projektu są inwestycje obejmujące obszary:

- front-office: budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych umożliwiających świadczenie 10 nowych e-usług na najwyższym poziomie dojrzałości (4 - transakcja i 5 - personalizacja),

 - back-office: budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych, integracja systemów dziedzinowych umożliwiająca automatyzację procesów i procedur, modernizacja i aktualizacja baz danych istotnych z punktu widzenia nowych e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury technicznej oraz szkolenia administratorów i użytkowników (pracowników Urzędu Miasta Legnica obsługujących merytorycznie wdrażane systemy).

 

Głównym celem Projektu jest zwiększenie ilości i podniesienie dojrzałości świadczonych przez Urząd Miasta Legnica e-usług, a przez to zwiększenie ilości klientów korzystających z tej formy komunikacji z urzędem.

 

Celami szczegółowymi Projektu są:

- zapewnienie użytkownikom szerokiego dostępu do e-usług publicznych, świadczonych przez Urząd Miasta Legnica,

 - podniesienie jakości usług publicznych,

- obniżenie kosztów świadczenia przez Urząd usług publicznych,

- zwiększenie stopnia wykorzystywania technologii informatycznych przez mieszkańców regionu,

- poprawa warunków rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miasta,

- kreowanie społeczeństwa informacyjnego, poprzez zwiększenie zakresu usług informatycznych i potencjalnych korzyści dla obywatel

 

Efektami projektu będą:

- zwiększenie zakresu i dostępności usług dla społeczeństwa świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Legnica,

- umożliwienie mieszkańcom miasta Legnicy monitorowania stanu ich rozliczeń z Urzędem poprzez Internet, a także zwiększenia szeroko pojętej efektywności pracy Urzędu Miasta (m.in. wsparcie procesów decyzyjnych, szybki wgląd do danych, przetwarzanie danych pod kątem rozmaitych kryteriów).

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020