Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

„Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno – usługowych w Legnicy” Poddziałanie 6.2.2

Dotacje na innowacje – inwestujemy w waszą przyszłośćlogo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno – usługowych w Legnicy”

Fundusze Europejskie w Polsce

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

www.poig.gov.pl

 

Oś priorytetowa VI

Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie 6.2.

Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych

Poddziałanie 6.2.2.

Wsparcie działań studyjno – koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych

 

Instytucja Zarządzająca

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności  

 

www.mrr.gov.pl

Instytucja Pośrednicząca

Ministerstwo Gospodarki Departament Funduszy Europejskich

www.mg.gov.pl

Instytucja Wdrażająca  Pośrednicząca II stopnia

Ministerstwo Gospodarki Departament Wdrażania Programów Operacyjnych

 

www.mg.gov.pl

 

Głównym celem projektu jest rozwój polskiej gospodarki poprzez tworzenie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych w gminie Legnica, szczególnie pod potrzeby inwestorów ukierunkowanych na innowacyjność. Powyższy cel jest zgodny z głównym celem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa” oraz z celem poddziałania: „podniesienie atrakcyjności Polski jako miejsca lokowania inwestycji, poprzez wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przygotowania dużych, atrakcyjnych terenów pod inwestycje”.

Szczegółowe cele projektu stanowią:

  • przygotowanie terenów inwestycyjnych poprzez stworzenie dokumentacji studyjno - koncepcyjnej,
  • pozyskanie inwestorów ze szczególnym uwzględnieniem tych przedsiębiorstw, które dysponują innowacyjną technologią lub organizacją przedsiębiorstwa,
  • powstawanie inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach,
  • zwiększenie atrakcyjności lokalizacji dla nowych projektów inwestycyjnych krajowych i zagranicznych.

 

Projekt polega na opracowaniu dokumentacji dla dwóch terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 40,38 ha. Przedmiotem projektu jest pozyskanie dokumentacji i opracowań studyjno-koncepcyjnych:

1. Opracowanie dot. oceny stanu infrastruktury technicznej oraz analizę kosztową uzbrojenia,

2. Opracowanie raportu o barierach inwestycyjnych,

3. Opracowanie informacji o klimacie inwestycyjnym dla danej lokalizacji,

4. Dokumentacja drogowa wielobranżowa związana z uzbrojeniem terenu pod inwestycje (doprowadzenie dróg i sieci do granicy terenu).

5. Analizy kosztowe makroniwelacji pod budowę sieci i dróg obsługujących tereny,

6. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne,

7. Opracowanie informacji o utworzonym terenie inwestycyjnym.

 

Umowa o dofinansowanie z dnia 18.11.2010 r.

 

Wartość projektu: 800 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 557 377,04 zł

Wysokość dofinansowania : 85%