Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

„Akademia Uczniowska”

„Akademia Uczniowska"

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Legnicy.

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III, Działanie 3.3 (85 % środków), dotacja celowa budżetu państwa (15 %).

Celem projektu jest rozwój umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w nauczaniu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych. Założeniem projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów przedmiotami matematyczno - przyrodniczymi przez udział w zajęciach Szkolnego Koła Naukowego i wycieczkach edukacyjnych oraz szkolenie nauczycieli w zakresie przekazywania wiedzy i ćwiczeniu umiejętności potrzebnych do prowadzenia obserwacji i eksperymentów.

Umowę zawarł Dyrektor ZSPS z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie w dniu 10 czerwca 2010 r.

Kwota planowanego sfinansowania projektu w ZSPS - realizacji zajęć pozalekcyjnych, wycieczki i zakupu pakietu edukacyjnego (zestawu eksperymentalnego) to około 2800 zł.

Okres realizacji projektu - lata 2010 - 2012