Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

„Fizyka jest ciekawa”

 

Fizyka jest ciekawa

 

 

„Fizyka jest ciekawa"

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Legnicy.


lekcja fizyki w II klasie LO ZSO nr 4 - uczniowie i nauczycielka Bogusława Serenda

 

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe

Celem projektu jest rozwijanie umiejętności uczniów liceów ogólnokształcących w zakresie kompetencji kluczowych w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych, głownie fizyki poprzez prowadzenie zajęć w ramach kół naukowych i organizację konkursów naukowych uczniów, a także podniesienie skuteczności edukacji i zmniejszenie nierówności w jej jakości. Projekt ma podnieść efektywność nauczania fizyki i służyć zwiększaniu szans edukacyjnych młodzieży.

W ramach projektu szkoła otrzymała do użytkowania komputery, oprogramowanie i zestawy dydaktyczno edukacyjne na zajęcia fizyki, które przejdą na jej własność po zakończeniu projektu.

Data zawarcia umowy: 20.01.2010r.

Instytucja, z którą zawarto umową: pwn.pl Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 281, 53-234 Wrocław

Całkowita wartość projektu: 90 650,00 zł

Kwota dofinansowania: 90 650,00 zł

Okres realizacji projektu : od 13.01.2010r. do 30.09.2012r.

 


„Fizyka jest ciekawa"

Projekt realizowany przez V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Heweliusza
w Legnicy.

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe


Celem projektu jest rozwijanie umiejętności uczniów liceów ogólnokształcących w zakresie kompetencji kluczowych w obszarze nauk matematyczno- przyrodniczych, głównie fizyki, poprzez prowadzenie zajęć w ramach kół naukowych i organizację konkursów naukowych. Projekt ma podnieść efektywność nauczania fizyki i służyć zwiększaniu szans edukacyjnych młodzieży.

Data zawarcia umowy- 2009 rok, Umowa nr UDA-POKL.03.04.03-00-129/09-01 z firmą pwn.pl Sp. z o.o.


Całkowita wartość projektu - 100 000 zł
Kwota dofinansowania - 100 000 zł

Okres realizacji projektu: 2010 - 2012 rok.