Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

„Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”

 

 „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku"

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) w Priorytecie  IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie  9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Jest to  projekt  Samorządu Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego młodzieży. Szczególnymi działaniami w projekcie objęte są branże: mechaniczna
i turystyczna - ze względu na już stwierdzony i nadal prognozowany wzrost zapotrzebowania na fachowców z umiejętnościami i kwalifikacjami zawodowymi z obszaru w/w branż.

We wszystkich szkołach projekt obejmuje następujące działania: dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych jako połączenia wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji, pomoc psychologiczno - pedagogiczną - w każdej szkole zatrudnia się  specjalistę - psychologa  w wymiarze 5 godzin/tydzień, efektywne programy doradztwa edukacyjno-zawodowego  obejmujące doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe, wycieczki zawodoznawcze. W szkołach prowadzących kształcenie w branży mechanicznej i turystycznej projekt dodatkowo przewiduje realizację takich działań, jak: dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, projekty zawodoznawcze polegające na  opracowaniu i prezentacji indywidualnych rozwiązań branżowych realizowanych metodą projektu, tutoring  czyli  indywidualne ścieżki rozwojowe dla uczniów potrzebujących indywidualnego programu mentorskiego i autorskiego, np. olimpijczycy lub uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dla uczniów klas programowo najwyższych  proponuje się wyjazdowe zajęcia specjalistyczne w nowocześnie wyposażonych  placówkach edukacyjnych także staże/praktyki w zakładach pracy trwające około 2 tygodni . Zakłada się  zbudowanie Systemu Informacji Zawodowej (SIZ) oraz Systemu Informacji Branżowej (SIB) o branżach turystycznej i mechanicznej.

W Legnicy projekt realizowany jest w  8 szkołach  zawodowych: Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, Zespół Szkół Rolniczych, Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Zespół Placówek Specjalnych. Wszystkie działania projektu zostały uszczegółowione w szkolnych programach rozwojowych obejmujących rok szkolny 2009/10 i  2010/11. Programy rozwojowe zostały opracowane przez nauczycieli szkół uczestniczących w projekcie, zgodnie ze stwierdzonymi potrzebami uczniów i środowiska lokalnego.  Dotychczas sfinansowano w ramach tego projektu działania na kwotę 223 575 zł.

 


„Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku"

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Legnicy.

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.2.

Celem projektu jest:

  • podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego,
  • modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy,
  • współpraca szkoły z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służąca podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów.

Założeniem projektu jest sfinansowanie realizacji opracowanego przez szkołę programu rozwojowego, ukierunkowanego na zmniejszanie i wyrównywanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu edukacyjnego oraz podnoszącego jakość kształcenia.

Umowa została podpisana przez  organ prowadzący w 2009 r.

Kwota planowanego sfinansowania projektu w ZSPS (realizacji 528 godzin zajęć dla uczniów i 2 wycieczek zawodoznawczych) wynosi ok. 30 000 złotych.

Okres realizacji projektu - lata 2009 - 2011.