Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Projekt indywidualizacji nauczania „Dobry start w szkole”

Tytuł projektu: Dobry start w szkole

 

Nr ew. POKL.09.01.02-02-098/10, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji  oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Wartość projektu: 1 237 074,44 zł

Dofinansowanie z UE: 85%

Dofinansowanie z budżetu państwa: 15%

Stan: w trakcie realizacji (od 1.07.2011 r. do 31.08.2013 r.)

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci w klasach I-III w szkołach podstawowych w Legnicy. Odbywać się to będzie poprzez:

 • zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny w jednej z 12 szkół podstawowych objętych projektem oferty edukacyjno -wychowawczo - profilaktycznej, zgodnej z indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi,
 • zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania w aktywizujących metod nauczania,
 • zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielanej dzieciom, w szczególności tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych z klas I-III.

Dla uczniów ze zdiagnozowanymi problemami prowadzone są dodatkowe zajęcia:

 • 2571 godz. zajęć dla uczniów ze specyficznymi problemami w czytaniu i pisaniu , w tym  dla dzieci zagrożonych dysleksją,
 • 1566 godz. zajęć dla uczniów z problemami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • 2849 godz. zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
 • 1614 godz. zajęć socjoterapii i psychoedukacji dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
 • 2424 godz. zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy,
 • 1710 godz. zajęć rozwijających uzdolnienia w dziedzinie nauk matematyczno - przyrodniczych,
 • 150 godz. zajęć rozwijających uzdolnienia artystyczne,
 • 340 godz. zajęć rozwijających zainteresowania muzyczne,
 • 276 godz. specjalistycznych zajęć terapeutycznych (dogoterapii, ludoterapii, muzykoterapii, logorytmiki).

Łącznie w ramach projektu zostanie przeprowadzonych 13 500 godzin zajęć dla blisko dwóch tysięcy uczniów klas I-III. Za kwotę 384.245,45 zł zakupiono pomoce dydaktyczne (specjalistyczne programy komputerowe, książki, gry dydaktyczne, piłki, etc.) i elementy wyposażenia pracowni szkolnych (laptopy, materace, drabinki, mikroskopy, stacje pogody, etc.), które są wykorzystywane podczas pracy z dziećmi na zajęciach realizowanych w ramach projektu oraz na innych zajęciach szkolnych.