Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

,,Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie” ( MOPS)

"Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie"
Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 

Cel główny projektu: zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych 58 kobiet i 42 mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Legnicy. Cele szczegółowe: podniesienie samooceny i wiary we własne możliwości w zakresie poszukiwania pracy, zapoznanie się z metodami poszukiwania zatrudnienia i realiami rynku pracy, kształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości, zdiagnozowanie preferencji i predyspozycji zawodowych uczestników projektu, podniesienie kwalifikacji zawodowych przy użyciu instrumentów aktywnej integracji, a także przygotowanie do wejścia lub powrotu na rynek pracy oraz przeciwdziałanie stereotypowemu podejściu do roli kobiety i mężczyzny.

 

Umowa o dofinansowanie z dnia 25.06.2009r.
Instytucja, z którą zawarto umowę: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Wałbrzychu

Wartość projektu              1 013 347,18 zł
Kwota dofinansowania      906 945,73 zł

Okres realizacji projektu: 01.05.2010r.-31.12.2010r.

Projekt zakończony i rozliczony.