Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

„Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”

Logo programu

„Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku"

Projekt realizowany jest w ramach  Działania 7.2 - Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych  Priorytetu nr VII - Rozbudowa i  modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 -13. Do dofinansowania został wybrany uchwałą nr 2681/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 kwietnia 2009 r.

Umowa partnerska z dnia 9.01.2009 r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim, a 9 powiatami, w tym m. Legnica.

Projekt ma na celu utworzenie i funkcjonowanie racjonalnej sieci centrów kształcenia zawodowego o charakterze subregionalnym oraz modernizację bazy dydaktycznej szkół zawodowych w ramach wyodrębnionych 7 branż kształcenia zawodowego. Każde z centrów  zostanie utworzone na bazie już istniejących szkół i ośrodków kształcenia z zapleczem praktycznej nauki zawodu, kadry nauczycielskiej oraz  bazy. Ustalono, że w Legnicy w latach 2009-2011 szczególnie rozwijane i doposażone będzie szkolenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, mechanicznej (samochodowej), informatycznej, elektro-energetycznej i turystycznej. Centra powstają w Zespole Szkół Budowlanych, Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych (dla dwóch specjalizacji elektroenergetycznej i informatycznej)  i Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego. Szkoły realizujące kształcenie zawodowe w ramach wymienionych branż posiadają zaplecze praktycznej nauki zawodu oraz specjalistyczną kadrę nauczycielską.

W ramach realizacji projektu dodatkowo w sprzęt technodydaktyczny doposażone zostaną pracownie kształcenia zawodowego w placówkach, w których usytuowane są centra oraz kolejne szkoły zawodowe: 

 

 • Zespół Szkół Rolniczych w ramach środków przeznaczonych na branżę budowlaną,
 • Zespół Szkół Elektryczno- Mechanicznych i Centrum Kształcenia Praktycznego
  w ramach środków przeznaczonych na branżę mechatroniczną,
 • Centrum Kształcenia Praktycznego - w ramach środków przeznaczonych na branżę elektroenergetyczną,
 • Zespół Szkół Ekonomicznych w ramach środków przeznaczonych na branżę turystyczną,
 • Zespół Szkół Samochodowych i Centrum Kształcenia Praktycznego wramach środków przeznaczonych na branżę samochodową.

 

W wyniku  realizacji tego programu w legnickich szkołach zawodowych powstaną łącznie 53 pracownie wyposażone zgodnie ze standardami egzaminacyjnymi w danym zawodzie.    

W ramach programu legnickie szkoły zawodowe dofinansowane zostaną na kwotę ponad 5,7 mln zł  (przez Unię Europejską - 70% kosztów,  Marszałka Województwa  Dolnośląskiego i z budżetu Miasta  - po 15% kosztów).

 


"Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku"

 

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Legnicy.

Źródło finansowania: Regionalny Program, Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII, Działanie 7.2.

 

Celem projektu jest poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego w szczególności poprzez unowocześnienie bazy dydaktycznej i poszerzenie oferty edukacyjnej uwzględniającej potrzeby rynku pracy. Założeniem projektu jest budowa sieci centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku w siedmiu branżach. Zadania centrów to:

 • prowadzenie specjalistycznego kształcenia zawodowego,
 • koordynacja kształcenia w poszczególnych branżach,
 • współdziałanie z organizacjami pracodawców,
 • inicjowanie i realizacja projektów w zakresie kształcenia ustawicznego.

 

Umowa została zawarta przez organ prowadzący w 2009 r.

 

Kwota planowanego dofinansowania dla ZSPS (branża turystyczna) - 292 350 Euro.

Koszty związane z dostosowaniem pomieszczeń ZSPS do montażu wyposażenia poniesione przez organ prowadzący w latach 2009 - 2011 - 128 000 złotych.

 

Okres realizacji projektu - lata 2009 - 2012.

 

Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku

Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku

Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku