Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

,,Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych’’

Logo
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska

Tytuł projektu: „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych”
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Priorytet: IX
„Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”)”
Działanie: 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców”
Umowa: UDA-RPDS.09.01.00-02-151/09-00 z dnia 26.05.2010r. (zmieniona Aneksem nr UDA-RPDS.09.01.00-02-151/09-01 z dnia 06.12.2010r., Aneksem nr UDA-RPDS.09.01.00-02-151/09-02 z dnia 02.12.2011r., Aneksem nr UDA-RPDS.09.01.00-02-151/09-03 z dnia 28.06.2012r. oraz Aneksem nr UDA-RPDS.09.01.00-02-151/09-04 z dnia 17.06.2013 r.).
Całkowita wartość projektu: 3.273.455,58 PLN
Kwota wydatków kwalifikowanych: 3.268.396,84 PLN
Poziom dofinansowania: 70% wydatków kwalifikowanych
Kwota dofinansowania: 2.287.877,79 PLN
Okres realizacji: 2009-2012

 

Strefy projektu na tle układu urbanistyczno – przestrzennego Strefy projektu na tle układu urbanistyczno – przestrzennego

Źródło: Koncepcja architektoniczna opracowana przez „Podczaszy Pracownia Architektury", Kraków.

 

Celem przedsięwzięcia, którego realizację zakończono w III kwartale 2012 roku, jest podniesienie poziomu życia i bezpieczeństwa mieszkańców obszarów zdegradowanych poprzez odnowę i przeciwdziałanie marginalizacji tych obszarów oraz podniesienie jakości przestrzeni publicznej zgodnie z zasadami ładu przestrzennego i estetyki.

zdjęcie przed odnowązdjęcie po odnowie

Dotychczas na obszarze objętym projektem otwarte przestrzenie pomiędzy budynkami były w znacznym stopniu zdegradowane. Teren posiadał nawierzchnię gruntową bez odwodnienia, zaś nierówności nawierzchni z resztkami kostki granitowej i płyt chodnikowych stanowiły zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. Zdewastowane śmietniki bez ochronnych zasieków i rozsypujące się mury oraz nierozwiązane kwestie miejsc gromadzenia odpadów i organizacji zieleni pogarszały warunki życia oraz estetykę otoczenia. Ogólny obraz przestrzeni publicznych przed ich zagospodarowaniem budził przede wszystkim negatywne skojarzenia oraz nie dawał poczucia bezpieczeństwa, tak bardzo ważnego zwłaszcza dla bawiących się tam dzieci.

zdjęcie przed odnowązdjęcie po odnowie
zdjęcie przed odnowązdjęcie po odnowie

W ramach realizacji projektu zostały odnowione przestrzenie zlokalizowane na działkach gminnych. Wykonano odwodnienie terenu oraz zmodernizowano nawierzchnie (zastosowano m.in. nawierzchnie z kostki betonowej, z drewna i z tworzywa sztucznego oraz nawierzchnie żwirowe). Część obszaru została zagospodarowana zielenią. Pozostałe prace obejmowały m.in. montaż oświetlenia i elementów małej architektury (w tym ławek parkowych, stojaków rowerowych, urządzeń zabaw dla dzieci) oraz utworzenie boiska do koszykówki. Przywrócony został również wyrazisty układ kompozycyjny terenu. Dzięki przeprowadzonej inwestycji zmienił się także sposób postrzegania otoczenia, które z miejsca niesprzyjającego jakiejkolwiek aktywności społecznej, stało się obszarem zachęcającym do spotkań, wypoczynku oraz wspólnego spędzania wolnego czasu.

zdjęcie przed odnowązdjęcie po odnowie