Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

,,Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – przebudowa dróg na obszarze rewitalizowanym’’

Logo
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska

Tytuł projektu: „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – przebudowa dróg na obszarze rewitalizowanym”
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Priorytet: IX „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”)”
Działanie: 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców”
Umowa: UDA-RPDS.09.01.00-02-152/09-00 z dnia 25.08.2010r. (zmieniona Aneksem nr UDA-RPDS.09.01.00-02-152/09-01 z dnia 24.01.2011r. oraz Aneksem nr UDA-RPDS.09.01.00-02-152/09-02)
Całkowita wartość projektu: 5.327.559,76 PLN
Kwota wydatków kwalifikowanych: 5.213.956,25 PLN
Poziom dofinansowania: 69,99% wydatków kwalifikowanych
Kwota dofinansowania: 3.649.247,98 PLN
Okres realizacji: 2008 – 2010 r.

Zdjęcie przed przebudową dróg na obszarze rewitalizowanym Zdjęcie po przebudowie dróg na obszarze rewitalizowanym

Projekt, którego realizację zakończono w 2010 r. jest jednym z pięciu równolegle prowadzonych projektów dotyczących odnowy zaniedbanej części Legnicy. Przedmiotem projektu jest przebudowa dróg leżących w rejonie ul. H. Pobożnego przy wykorzystaniu zasad estetyki i ładu przestrzennego, zaś celem ożywienie społeczno-gospodarcze i turystyczne oraz poprawa możliwości komunikacyjnych obszaru rewitalizowanego poprzez realizację ww. przedsięwzięcia.

Zdjęcie przed przebudową dróg na obszarze rewitalizowanym Zdjęcie po przebudowie dróg na obszarze rewitalizowanym

Do czasu rozpoczęcia prac, stan techniczny ulic na wymienionym obszarze był bardzo zły, czego widzialnym przykładem były m.in.: częściowa utrata nośności, liczne ubytki, zaniżone krawężniki, zapadnięte płyty, brak właściwego oświetlenia i odwodnienia. Stan dróg rodził ponadto wiele przeszkód dla osób niepełnosprawnych oraz stanowił zagrożenie dla ruchu pieszych i pojazdów.

Zdjęcie przed przebudową dróg na obszarze rewitalizowanym Zdjęcie po przebudowie dróg na obszarze rewitalizowanym

Realizacja projektu przyczyniła się do rozwiązania jednego z problemów wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji, jakim była postępująca degradacja infrastruktury drogowej. Przebudowa ułatwiła także skomunikowanie obszaru objętego projektem z drogą krajową nr 94. Ponadto, poprawiło się bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego i pieszych. W dłuższej perspektywie rewitalizacja powinna przyczynić się do rozwoju przedsiębiorczości, uatrakcyjnienia rejonu ul. H. Pobożnego dla lokalizacji inwestycji, co za tym idzie, zwiększenia liczby miejsc pracy na tym obszarze.

Zdjęcie przed przebudową dróg na obszarze rewitalizowanym Zdjęcie po przebudowie dróg na obszarze rewitalizowanym

Zakres przebudowy obszaru pomiędzy ulicami: Wrocławską, Kartuską, Wałami Poniatowskiego i J. Libana obejmował:

  • obiekty i nawierzchnie drogowe jezdni, chodników, miejsc postojowych,
  • oświetlenie pasa drogowego,
  • odprowadzenie wód opadowych z rejonu objętego przebudową nowoprojektowaną i istniejącą siecią kanalizacji deszczowej,
  • zagospodarowanie zieleni niskiej,
  • urządzenia bezpieczeństwa ruchu dla pieszych,
  • przebudowa kolidujących sieci i obiektów.