Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

,,Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych’’

logo
Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska

„Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych”


Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Priorytet 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska

Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

Umowa nr UDA-RPDS.09.01.00-02-154/09-00 z dnia 19.11.2010r.

Całkowita wartość projektu: 7.379.237,04 PLN

Poziom dofinansowania: 70% wydatków kwalifikowanych

Kwota dofinansowania: 5.165.465,93 PLN

Okres realizacji: 2009-2012

W IV kwartale 2012r. Gmina Legnica zakończyła rzeczową realizację projektu pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

ul. B. Chrobrego przed renowacją ul. B. Chrobrego po renowacji
ul. B. Chrobrego przed renowacją ul. B. Chrobrego po renowacji

Budynki mieszkalne usytuowane na obszarze objętym projektem znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej. Są to ciągi 3- i 4- kondygnacyjnych XIX-wiecznych kamienic czynszowych będących w złym stanie technicznym, charakteryzujących się dużym stopniem degradacji tkanki urbanistyczno-architektonicznej. Od lat nieremontowane, ulegają stałej dekapitalizacji, szpecąc i tworząc zły wizerunek tej części miasta.

Widok od strony Kaczawy przed renowacją Widok od strony Kaczawy po renowacji
Widok od strony Kaczawy przed renowacją Widok od strony Kaczawy po renowacji

Przedmiotem projektu było przywrócenie wartości istniejących na terenie rewitalizowanym zasobów komunalnych poprzez renowację 22 wielorodzinnych budynków mieszkalnych usytuowanych wzdłuż ulicy H. Pobożnego (10 budynków), ul. B. Chrobrego (11 budynków), ul. Wały ks. J. Poniatowskiego (1 budynek).

ul. H. Pobożnego przed renowacją ul. H. Pobożnego po renowacji
ul. H. Pobożnego przed renowacją ul. H. Pobożnego po renowacji

Zakres prac obejmował renowację:

 • elewacji frontowej (wymiana, naprawa – uzupełnienie tynków z zachowaniem pierwotnego wystroju, malowaniem oraz z dociepleniem),
 • docieplenie elewacji od podwórza,
 • wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami,
 • renowację/wymianę stolarki  drzwiowej,
 • klatek schodowych wraz z malowaniem oraz naprawą/wymianą: biegów, podestów, poręczy schodowych,
 • pokrycia dachowego,
 • dobudowanie instalacji wentylacji grawitacyjnej,
 • elektrycznej instalacji zasilającej,
 • wykonanie pionowej i poziomej izolacji przeciwwilgociowej,
 • wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej,
 • odtworzenie/ naprawa istniejących balkonów.

Renowacja budynków wpłynie na wyrównanie różnic w zagospodarowaniu przestrzennym miasta, zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz poprawę warunków bytu mieszkańców. Odnowiona zabudowa posiadająca walory historyczne będzie stanowić świadectwo wielkomiejskiego charakteru Legnicy z XIX wieku.

ul. Przeskok przed renowacją ul. Przeskok po renowacji
ul. Przeskok przed renowacją ul. Przeskok po renowacji

Realizacja projektu miała na celu podniesienie poziomu życia i bezpieczeństwa mieszkańców obszarów zdegradowanych poprzez odnowę i przeciwdziałanie marginalizacji tych obszarów, integrację i aktywizację mieszkańców oraz podniesienie jakości przestrzeni publicznej, zgodnie z zasadami ładu przestrzennego i estetyki.

Legnica z nią zawsze po drodze


Projekt zrealizowano w ramach
„Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2007 - 2015".


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007-2013.