Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

„Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa ulicy Libana w Legnicy”

logo
Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska

„Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – przebudowa ulicy Libana w Legnicy”

 

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Priorytet 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska
Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.


Umowa nr UDA-RPDS.09.01.00-02-014/11-00 z dnia 13.07.2012r.
Całkowita wartość projektu: 4.313.870,78 PLN
Poziom dofinansowania: 70% wydatków kwalifikowanych
Kwota dofinansowania: 2.090.304,97 PLN
Okres realizacji: 2010-2012


W listopadzie 2012r. Gmina Legnica zakończyła rzeczową realizację projektu pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – przebudowa ulicy Libana w Legnicy”. Przedmiotem inwestycji była przebudowa ulicy Libana, stanowiącej zachodnią granicę obszaru rewitalizowanego.

ul. Libana przed przebudową ul. Libana w trakcie przebudowy
ul. Libana przed przebudową ul. Libana w trakcie przebudowy

Zakres prac obejmował:

przebudowę obu jezdni ulicy Libana od ul. Kartuskiej do Pl. Wilsona, przebudowę jezdni Pl. Wilsona tj. skrzyżowania ulic Witelona, Libana, Wrocławskiej,
przebudowę jezdni i chodników ul. Wrocławskiej od Pl. Wilsona w kierunku ul. Biskupiej,
budowę nowej sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami,
wymianę oświetlenia ulicznego,
ułożenie kanalizacji teletechnicznej na potrzeby sieci LEGMAN oraz Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym,
przebudowę sygnalizacji ulicznej na Placu Wilsona,
przebudowę jezdni i chodników ul. Parkowej oraz chodnika w Alei Platanowej przy skrzyżowaniu z ul. Wrocławską,
dobudowę ścieżek rowerowych w ul. Wrocławskiej i na Pl. Wilsona,
oznakowanie poziome  i pionowe.

ul. Libana przed przebudową ul. Libana po przebudowie
ul. Libana przed przebudową ul. Libana po przebudowie

Realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania jednego z problemów wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji, jakim jest postępująca degradacja infrastruktury drogowej. Przebudowa ulicy Libana poprawi jakość połączenia z drogą krajową nr 94 oraz dostosuje istniejący ciąg komunikacyjny do obowiązujących przepisów i standardów. W rezultacie nastąpi poprawa możliwości komunikacyjnych obszaru rewitalizowanego, a co za tym idzie jego ożywienie społeczno - gospodarcze i turystyczne, jak również powstrzymanie degradacji stanu fizycznego przestrzeni miejskiej przy wykorzystaniu zasad estetyki i ładu przestrzennego.

Skrzyżowanie ul. Libana w trakcie przebudowy Skrzyżowanie ul. Libana po przebudowie
Skrzyżowanie ul. Libana w trakcie przebudowy Skrzyżowanie ul. Libana po przebudowie
ul. Libana przed przebudową ul. Libana po przebudowie
ul. Libana przed przebudową ul. Libana po przebudowie

Projekt zrealizowano w ramach
„Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata 2007 - 2015”.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007-2013.