Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

,,Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej"

Logotyp
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska

 

Tytuł projektu: „Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej w tym: Etap i od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej”
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Priorytet: III „Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”)”
Działanie: 3.1 „Infrastruktura drogowa”
Umowa: UDA-RPDS.03.01.00-02-004/11-00 z dnia 28.06.2012r. (zmieniona Aneksem nr UDA-RPDS.03.01.00-02-004/11-01 z dnia 26.11.2012r. oraz Aneksem nr UDA-RPDS.03.01.00-02-004/11-02 z dnia 4.01.2013 r.)
Całkowita wartość projektu: 9.231.947,11 PLN
Kwota wydatków kwalifikowanych: 8.375.878,91 PLN
Poziom dofinansowania: 50,00% wydatków kwalifikowanych
Kwota dofinansowania: 4.187.939,46 PLN
Okres realizacji: 2008 – 2012 r.

Zdjęcie 1 :Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej w tym: Etap i od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej Zdjęcie 2 :Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej w tym: Etap i od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej

Przedmiotem projektu była przebudowa fragmentu drogi powiatowej Nr 2170D. Inwestycja łączy w sobie różnorodne cele, mające znaczenie zarówno w wymiarze lokalnym, jak i regionalnym, tj.:

  • poprawa stanu infrastruktury drogowej w województwie dolnośląskim warunkująca zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy regionu oraz poprawę warunków życia jego mieszkańców,
  • poprawa połączeń tranzytowych przez Legnicę, przyczyniająca się do wzrostu konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju,
  • skomunikowanie krzyżujących się w mieście dróg z ominięciem ściśle zurbanizowanego, zabytkowego centrum miasta, odciążenie ulic od nadmiernego ruchu tranzytowego, poprawa jakości połączeń komunikujących miasto i sąsiadujące miejscowości z powstającą Północną Strefą Przemysłową.

Zdjęcie 3 :Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej w tym: Etap i od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej Zdjęcie 4 :Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej w tym: Etap i od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej

Do czasu sprzed rozpoczęcia inwestycji stan techniczny drogi objętej projektem był bardzo zły, co utrudniało w znacznym stopniu sprawny i szybki ruch pojazdów. Liczne koleiny, przełomy poprzeczne, zapadnięcia i wyrwy, a także postępująca degradacja drogi powodowały, oprócz samych utrudnień, również zagrożenie dla ruchu pieszych i rowerzystów.

Zdjęcie 5 :Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej w tym: Etap i od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej Zdjęcie 6 :Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej w tym: Etap i od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do usprawnienia ruchu tranzytowego w Legnicy, czyniąc z ul. Bydgoskiej alternatywne rozwiązanie komunikacyjne wobec zatłoczonego centrum miasta. Ponadto, przebudowa drogi ma też wymierny wpływ na bezpieczeństwo i komfort jazdy podróżnych.

W ramach przebudowy ul. Bydgoskiej wykonano m.in.:

  • poszerzenie jezdni,
  • przebudowę skrzyżowania z linią kolejową,
  • wymianę nawierzchni,
  • przebudowę kolidujących sieci i obiektów oraz oświetlenia,
  • odprowadzenie wód opadowych,
  • zagospodarowanie zieleni,
  • budowę obustronnych chodników i ścieżek rowerowych.

Zdjęcie 7 :Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej w tym: Etap i od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej Zdjęcie 8 :Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej w tym: Etap i od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej