Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Inf. o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Informacja dotycząca osiągniętych poziomów odzysku wynika z art.3 ust. 2 pkt 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.).

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2013 r. wyniósł 64,3 %.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2013 r. wyniósł 9,6 %.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2013 r. wyniósł 44,7 %.