Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Podatki 2013

Legnickie podatki i opłaty w 2013 r.

 

Podatek od nieruchomości osób fizycznych

(Na podstawie decyzji organu podatkowego)

 Terminy płatności:

 •  Cztery proporcjonalne raty w terminach do:
 • 15 marca 2013 r.
 • 15 maja 2013 r.
 • 15 września 2013 r.
 • 15 listopada 2013 r.

[uchwała Nr XXV/249/12]

[ZAŁĄCZNIKI IN-1 i IN-1/A]

Podatek od nieruchomości osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej

Wymagane dokumenty:
1. Deklaracja na podatek od nieruchomości sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru w terminie do 31 stycznia na dany rok podatkowy, w przypadku zmian - w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

Terminy płatności podatku:

 • 12 miesięcznych rat płatnych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

 

[uchwała Nr XXV/249/12]
[ZAŁĄCZNIKI DN-1, DN-1/A]

Podatek od środków transportowych

Wymagane dokumenty:
1. Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 + załącznik do deklaracji DT-1/A, którą należy złożyć do 15 lutego na dany rok, w przypadku zakupu lub sprzedaży pojazdu w ciągu roku w terminie 14 dni


Terminy płatności podatku:

 • I rata podatku - 15 lutego każdego roku
 • II rata podatku - 15 września każdego roku

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnych w terminie:

 • w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata
 • do dnia 15 września roku podatkowego - II rata
 • Po dniu 1 września, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

 

[uchwała NR XXV/250/12]

[ZAŁĄCZNIK DT-1]
[ZAŁĄCZNIK DT-1/A]

Opłata od posiadania psów

W przypadku zwolnień z opłaty od posiadania psów potrzebne są dokumenty:

 • potwierdzający niepełnosprawność posiadacza psa
 • książeczka psa.


Termin płatności:

 • opłata płatna jest z góry, bez wezwania do 31 marca 2013 r. lub w terminie 14 dni od daty nabycia psa – w wysokości – 40,00 zł
 • w przypadku nabycia psa po 30 czerwca, opłata od posiadania psów jest płatna w połowie jej wysokości – 20,00 zł

Miejsce dokonywania podatków i opłat:

 • kasa Urzędu Miasta, parter, pok. 6, kasa Urzędu Miasta ul. Chojnowska 2 (Akademia Rycerska)  lub na rachunek bankowy Nr 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697

 

Podatek rolny osób fizycznych

(Na podstawie decyzji organu podatkowego)


Terminy płatności:

 • Cztery proporcjonalne raty w terminach do:
  • 15 marca 2013 r.
  • 15 maja 2013 r.
  • 15 września 2013 r.
  • 15 listopada 2013 r.[ZAŁĄCZNIKI IR-1ZR-1/A ZR-1/B]


Podatek rolny osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej

Wymagane dokumenty:
1. Deklaracja na podatek rolny sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru w terminie do 15 stycznia na dany rok podatkowy, w przypadku zmian - w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.


Terminy płatności podatku:

 • Cztery proporcjonalne raty w terminach do:
  • 15 marca 2013 r.
  • 15 maja 2013 r.
  • 15 września 2013 r.
  • 15 listopada 2013 r.


[ZAŁĄCZNIKI DR-1ZR-1/A i ZR-1/B]

 

Podatek leśny osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej

Wymagane dokumenty:
1. Deklaracja na podatek leśny sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru w terminie do 15 stycznia na dany rok podatkowy, w przypadku zmian - w terminie 14 dni od zaistnienia zmian


Terminy płatności podatku:
• 12 miesięcznych rat płatnych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca roku podatkowego.


[ZAŁĄCZNIKI DL-1ZL-1/A i ZL-1/B]

Podatek leśny osób fizycznych

(Na podstawie decyzji organu podatkowego)


Terminy płatności:

 • IV proporcjonalne raty w terminach do:
  • 15 marca 2013 r.
  • 15 maja 2013r.
  • 15 września 2013 r.
  • 15 listopada 2013 r.


[ZAŁĄCZNIKI IL-1ZL-1/A i ZL-1/B]

 

Program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Legnicy

 

[UCHWAŁA I ZAŁĄCZNIKI]

 

Podstawa prawna pobierania przez gminę podatków i opłat:

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1682 ze zm.)
 • Uchwała Nr XXV/249/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia formularzy na podatek od nieruchomości
 • Uchwała Nr XVII/156/07 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych podatku rolnego i podatku leśnego
 • Uchwała Nr XXV/250/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • Uchwała Nr XVII/157/07 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
 • Uchwała Nr XIII/130/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
 • Uchwała Nr XVII/160/07 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji przeznaczonego dla małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Legnicy

Wpłat z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób fizycznych bez dodatkowych opłat można dokonywać:

 • w kasach Urzędu Miasta Legnicy, Pl. Słowiański 8, ul. Chojnowska 2 (Akademia Rycerska)
 • w siedzibie Straży Miejskiej przy Al. Rzeczypospolitej 3
 • w placówkach pocztowych na terenie miasta Legnicy
 • w placówkach Banku Spółdzielczego przy ulicy Wjazdowej 2, ul. Tadeusza Gumińskiego 2/1, ul. Najświętszej Marii Panny 3 (siedziba Urzędu Skarbowego w Legnicy), ul. Pątnowska 50
 • lub na rachunek bankowy (tj. na indywidualne konto wskazane w decyzji)

Wpłat z tytułu opłat niepodatkowych np.: za użytkowanie wieczyste gruntu, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, mandaty karne, koncesja na alkohol, karta parkingowa, karta wędkarska, opłata adiacencka, bez dodatkowych opłat można dokonywać wyłącznie:

 • w kasach Urzędu Miasta Legnicy, Pl. Słowiański 8, ul. Chojnowska 2 (Akademia Rycerska)
 • lub na rachunek bankowy Nr 77 1240 1473 1111 0000 2521 2053

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać:

 • w kasach Urzędu Miasta Legnicy, Pl. Słowiański 8, ul. Chojnowska 2 (Akademia Rycerska)
 • w siedzibie Straży Miejskiej przy Al. Rzeczypospolitej 3
 • w placówkach pocztowych na terenie miasta Legnicy
 • w placówkach Banku Spółdzielczego przy ulicy Wjazdowej 2, ul. Tadeusza Gumińskiego 2/1, ul. Najświętszej Marii Panny 3 (siedziba Urzędu Skarbowego w Legnicy), ul. Pątnowska 50
 • w kasie Starostwa Powiatowego Pl. Słowiański 1
 • w kasie Zarządu Dróg Miejskich ul. Mickiewicza 2
 • lub na rachunek bankowy Nr 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697