Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Edukacja i szkolnictwo zawodowe

 
Legnica jest silnym ośrodkiem edukacyjnym regionu, świadczącym usługi na szczeblu ponadpodstawowym dla legniczan, a także dla gmin powiatu legnickiego oraz okolicznych mniejszych miast. Obok kształcenia ogólnego przygotowującego młodzież do kontynuacji nauki na studiach wyższych, równie dobrze rozwinięte jest kształcenie zawodowe na poziomie technikum i szkól branżowych.
W roku szkolnym 2020/21 technika prowadzą kształcenie w 31 zawodach: technik elektronik, technik elektryk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik informatyk, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik transportu kolejowego, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik przemysłu metalurgicznego, technik reklamy, technik spedytor, technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik logistyk, technik weterynarii, technik rolnik, technik geodeta, technik analityk, technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych , technik fotografii i multimediów, technik handlowiec, technik usług fryzjerskich, technik przemysłu mody, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik eksploatacji portów i terminali, technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki.
Szkoły branżowe I stopnia (dawniej zasadnicze szkoły zawodowe) kształcą w 20 zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, automatyk, ślusarz, elektryk, elektromechanik, murarz-tynkarz, stolarz, piekarz, cukiernik, kucharz, kelner, krawiec, fryzjer, sprzedawca, fotograf, magazynier logistyk, rybak śródlądowy, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.
Współpraca szkół zawodowych z firmami działającymi na terenie miasta trwa od wielu lat poprzez prowadzenie praktyk uczniowskich, tworzenie kierunków kształcenia w oczekiwanych na rynku pracy zawodach, tworzenie odpowiedniej infrastruktury dla rozwoju edukacji zawodowej przy dużym wsparciu firm.
 
Klasy patronackie w roku szkolnym 2020/21: 31 klas, 649 uczniów:
 

Szkoła objęta patronatem

zawód

Firma patronacka

Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych

15 klas – 421 uczniów

technik elektryk

 • Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy
 • KGHM Polska Miedź SA - Huta Miedzi Legnica

technik cyfrowych procesów graficznych /technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 • Zakład Poligraficzny PROGRAPHIC w Legnicy
 • Zakład Poligraficzno- Introligatorski GRAFODRUK w Legnicy

technik elektronik

 • KGHM Polska Miedź SA - Huta Miedzi Legnica

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. H. Pobożnego

13 klas – 182 uczniów

technik transportu kolejowego

 • Koleje Dolnośląskie S.A.
 • Pol-Miedź Trans Sp. z o.o.
 • Colas Rail Polska Sp. z o.o.

technik hutnik / technik przemysłu metalurgicznego

 • KGHM Polska Miedź S.A.

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 • NetCable Sp. z o.o.
 • Viesmann Sp. z o.o.

ślusarz

 • Winkelmann Sp. z o.o. w Legnicy
 • KGHM ZANAM S.A

Zespół Szkół Samochodowych

3 klasy – 46 uczniów

technik mechatronik

 • IOW SERVICE  Sp .  z o.o. w Miłkowicach, 
 • Wezi- Tec Sp. z o.o. w Legnicy

mechanik pojazdów samochodowych

 • Mercedes-Benz Manufacturing Poland

elektromechanik pojazdów samochodowych

 

 Liczba placówek oświatowych w Legnicy w roku szkolnym 2020/2021:

Typ szkoły/placówki

Prowadzone przez miasto

Prowadzone przez inne organy - niepubliczne

ośrodki wychowania przedszkolnego

20

26

szkoły podstawowe

14

5

licea ogólnokształcące

7

5

technika

6

2

branżowe szkoły I stopnia

7

1

szkoły policealne

5

10

szkoły dla dorosłych

2

4

placówki kształcenia ustawicznego

 

11

inne (m.in.: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, schronisko, szkoły artystyczne, międzyszkolne punkty nauczania języka mniejszości, internat)

16

4

Razem

77

68

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj