Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

inspektor ds. ochrony gruntów rolnych i rolnictwa - 24 listopada 2009

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza konkurs na wolne stanowisko inspektora ds. ochrony gruntów rolnych i rolnictwa w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy


Nazwa i adres organizatora konkursu:
Urząd Miasta Legnica, 59 - 220 Legnica Plac Słowiański 8,

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

Wymagania konieczne:
1/    wymogi określone w art. 6 ust 1 i 3  ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U.08.223.1458),
2/    wykształcenie wyższe ( magisterskie ) z zakresu ochrony środowiska lub administracyjne o specjalności: administrowanie ochroną środowiska,
3/    co najmniej 3 – letni staż pracy,
4/    znajomość przepisów ustaw: prawo ochrony środowiska, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, o rybactwie śródlądowym, o izbach rolniczych, o ochronie roślin.

Wymagania pożądane:
1/    bardzo dobra praktyczna znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office ( WORD, EXCEL ),
2/   doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w administracji samorządowej,
3/   umiejętność pracy w zespole,
4/   dyspozycyjność.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć:
1/    list motywacyjny,
2/    pełny życiorys zawodowy,
3/    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4/    kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa
  pracy,
5/    kserokopię dowodu osobistego,
6/    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
7/    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
8/    oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe ( w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego ).
    
Do zadań inspektora ds. ochrony gruntów rolnych i rolnictwa w Wydziale Ochrony Środowiska i rolnictwa należy:
1/    wydawanie następujących decyzji administracyjnych:
•    zezwalających na wyłączenie z produkcji rolniczej na cele nierolnicze gruntów rolnych, nie stanowiących użytków rolnych i określanie obowiązków związanych z tym wyłączeniem,
•    w sprawie rekultywacji i zagospodarowania gruntów rolnych nie stanowiących użytków rolnych,
•    środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
2/    kontrola stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
3/    nadzór nad nieruchomościami tj. gruntami rolnymi, gruntami leśnymi, drogami dojazdowymi do gruntów rolnych i leśnych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz opiniowanie projektów zagospodarowania czasowego i udostępnienia na cele inwestycyjne,
4/    udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
5/    wydawanie kart wędkarskich,
6/    rejestracja sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb,
7/    szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych powstałych wskutek klęsk żywiołowych,
8/    współpraca z jednostkami i organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa,
9/    przygotowywanie projektów planów dochodów i wydatków budżetu Miasta Legnicy z zakresu zadań realizowanych przez Wydział oraz sprawozdań z ich realizacji,
10/    prowadzenie postępowań w sprawie zamówień publicznych dla zadań realizowanych przez Wydział.

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko inspektora ds. ochrony gruntów rolnych i rolnictwa w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa " do dnia 24 listopada  2009 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy przy pl. Słowiańskim 8.