Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

kierownik Referatu Programów Rozwojowych w Wydziale Rozwoju Miasta - 23 marzec 2010

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na wolne stanowisko kierownika Referatu Programów Rozwojowych w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Legnicy

 

Nazwa i adres organizatora konkursu:

Urząd Miasta Legnica, 59 - 220 Legnica Plac Słowiański 8,

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

 

Wymagania konieczne:

 

 1. wymogi określone w art. 6 ust 1, 3 i 4  ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U.08.223.1458),
 2. wykształcenie wyższe techniczne II stopnia,
 3. znajomość zasad zrównoważonego rozwoju miast i regionów ( cele, priorytety, instrumenty),
 4. znajomość rządowych programów wsparcia dla lokalnych polityk miejskich,
 5. znajomość prawa w zakresie wymaganym na stanowisku ( m.in. przepisy z zakresu administracji samorządowej, finansów publicznych, prowadzenia polityki rozwoju, partnerstwa publiczno – prywatnego, prawo zamówień publicznych )
 6. 4 - letni staż pracy.

 

 

Wymagania pożądane:

 

 1. doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym,
 2. zdolność i chęć  szybkiego i ciągłego uczenia się, 
 3. doświadczenie w opracowywaniu strategii, planów, programów rozwojowych, i innych opracowań o charakterze strategicznym,
 4. zdolności analityczne,
 5. umiejętność formułowania wypowiedzi w sposób gwarantujący zrozumienie,
 6. umiejętność motywowania pracowników do osiągania wyższej skuteczności i jakości pracy,
 7. dobra organizacja pracy, 
 8. biegła znajomość obsługi komputera, w tym w zakresie MS Office, narzędzi do pracy z mapami numerycznymi oraz narzędziami do obróbki grafiki ( np. Corel Draw ), 
 9. znajomość jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej, 
 10. kreatywność, 
 11. dyspozycyjność.

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć:

 

 1. list motywacyjny, 
 2. pełny życiorys zawodowy, 
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
 4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa  pracy, 
 5. kserokopię dowodu osobistego, 
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych. 
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, 
 8. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe ( w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego ).

 

   

 

Do zadań kierownika Referatu Programów Rozwojowych w Wydziale Rozwoju Miasta należy:

 

 1. kierowaniem całokształtem pracy referatu i ponoszenie odpowiedzialności  za jego wyniki, 
 2. nadzór nad opracowywaniem oraz opracowywanie, w tym aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta, strategii aktywizacji gospodarczej miasta oraz programów rozwoju miasta, odpowiedzialność za ich wdrażanie i monitoring realizacji zadań w nich ujętych, 
 3. nadzór nad opracowywaniem i opracowywanie harmonogramów, planów i sprawozdań z realizacji zadań powierzonych, w tym z zakresu rewitalizacji miasta, 
 4. współpraca przy opracowywaniu planów i programów rozwoju miasta oraz przy sporządzaniu sprawozdań z ich realizacji z wydziałami merytorycznymi urzędu, służbami samorządu województwa odpowiedzialnymi za opracowywanie  i realizację strategii i programów rozwoju województwa, 
 5. tworzenie inicjatyw na rzecz rozwoju miasta, 
 6. nadzór nad prowadzeniem i aktualizacją rejestrów i ewidencji prowadzonych przez referat w zakresie zadań powierzonych, 
 7. analiza i wybór rozwiązań dla projektów w zakresie zadań powierzonych, ze szczególnym uwzględnieniem partnerstwa publiczno – prywatnego,
 8. projektowanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego oraz budżetu dla zadań powierzonych.

 

 

Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko kierownika Referatu Programów Rozwojowych w Wydziale Rozwoju Miasta " do dnia 23 marca  2010 r. w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy przy pl. Słowiańskim 8.