Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A.

ul. Nowodworska 1, 59-220 Legnica, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000064169, NIP- 691-000-72-32, REGON 390038180, kapitał zakładowy (wpłacony) 75.159.300,00 zł.

Samochody LPWiK
LPWiK S.A jest spółką akcyjną, powstałą w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w dniu 1 lipca 1992r. 
Podstawą działalności przedsiębiorstwa jest prowadzenie usług w zakresie ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków.
Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. posiada Zakład Produkcji Wody, którego obecne zdolności produkcyjne wynoszą do 100 tys. m3 wody na dobę. Dzięki wykorzystaniu m. in. naturalnego systemu infiltracji, woda powierzchniowa nabiera w ZPW Przybków cech wody głębinowej (podziemnej), a bezchemiczna technologia uzdatniania pozwala na uzyskanie pozytywnych walorów smakowych.

LPWiK
Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Legnicy położona jest w północno - wschodniej części miasta, na terenie o powierzchni 20,5ha. Ścieki dopływają do oczyszczalni z terenu miasta Legnicy oraz sąsiednich gmin. Ponadto z rejonów nie posiadających kanalizacji, ścieki dowożone są na oczyszczalnię wozami asenizacyjnymi i przyjmowane do zautomatyzowanej zlewni. Oczyszczalnia Ścieków w Legnicy dzięki sukcesywnie przeprowadzanym modernizacjom spełnia wszystkie wymagane standardy jakości ścieków oczyszczonych. LPWiK S.A. prowadzi także eksploatację, konserwację i diagnostykę sieci wodociągowo - kanalizacyjnej. Pod swym nadzorem ma blisko 315 km sieci wodociągowej oraz 269 km sieci kanalizacyjnej. Działalność w tym zakresie przedsiębiorstwo realizuje poprzez:

 • prowadzenie eksploatacji sieci wodociągowej wraz z jej uzbrojeniem w sposób zapewniający jej sprawność i optymalne dostarczanie wody do odbiorców,
 • prowadzenie eksploatacji urządzeń sieci kanalizacyjnej w sposób zapewniający należyty odbiór ścieków i wód opadowych, w tym monitorowanie sieci kanalizacyjnej kamerą Triton i minikamerą BCS oraz czyszczenie kanalizacji za pomocą specjalistycznego samochodu do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej z układem odzysku wody firmy ASSMANN,
 • kontrolę szczelności sieci wodociągowej z wykorzystaniem nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu do diagnostyki sieci (koleratora, lokalizatora i trasera sieci) w celu niezwłocznego usuwania wykrytych nieszczelności,
 • prowadzenie eksploatacji zasuw i hydroforni,
 • dokonywanie uzgodnień projektowych.

Służby Zakładu Eksploatacji Sieci Wodno-Kanalizacyjnej pełnią dyżury w ramach pogotowia wodociągowego, aby w razie konieczności natychmiast przystąpić do usuwania awarii sieci wod.-kan.
LPWiK S.A. świadczy również usługi w zakresie przyłączenia nieruchomości do sieci wod. – kan., w oparciu o dostarczony przez Klienta, uzgodniony projekt, w tym:

 • zgłoszenie do Zarządu Dróg Miejskich zajęcia pasa drogowego, w przypadku wykonywania robót ziemnych,
 • wykonanie czasowej zmiany organizacji ruchu (oznakowania),
 • wykonanie wykopu, ułożenie rur, budowy studni kanalizacyjnej (w przypadku jej zaprojektowania), wpięcie do sieci, zasypanie wykopów i odtworzenie terenu,
 • wykonanie badania wody pod względem bakteriologicznym po wykonaniu przyłącza wodociągowego,
 • montaż i zaplombowanie wodomierza,
 • oznakowanie armatury wodociągowej,
 • wykonanie przez uprawnionego geodetę powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,
 • odbiór przyłączy i zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.

Wysoko wykwalifikowani pracownicy oraz wieloletnie doświadczenie LPWiK S.A. stanowią gwarancję sprawności, szybkości i fachowości przeprowadzanych robót przy jednoczesnym zachowaniu cen rynkowych.
Zbiornik wodny
LPWiK S.A. oferuje również usługi:

 • naprawy uszkodzonych i niesprawnych wodomierzy oraz legalizacji i ekspertyz wodomierzy do wody zimnej o średnicy od 15 mm do 40mm,
 • instalacji i demontażu wodomierzy u odbiorców,
 • legalizacji wodomierzy w punkcie legalizacyjnym nadzorowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Obwodowy Urząd Miar w Legnicy,
 • badania i kontroli jakości wody dostarczanej odbiorcom z terenu miasta i gmin ościennych w każdej fazie jej uzdatniania i przesyłu,
 • badania i kontroli jakości ścieków surowych odprowadzanych do kanalizacji miejskiej, uzdatnianych i ścieków oczyszczonych, odprowadzanych do wody powierzchniowej,
 • analizy składu osadów ściekowych wytwarzanych w procesie oczyszczania ścieków.

 
Spółka posiada certyfikat potwierdzający funkcjonowanie systemu zarządzania jakością, zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009, w zakresie poboru, uzdatniania i dystrybucji wody, odbioru i oczyszczania ścieków oraz laboratoryjnej analizy wody i ścieków.
W roku 2013 Polskie Centrum Akredytacji (PCA) przyznało akredytację dla Działu Laboratorium LPWiK S.A, co stanowi potwierdzenie, że badania wykonywane są zgodnie z wymaganiami Systemu Zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
LPWiK S.A. trzykrotnie otrzymało nagrodę „Gazele Biznesu”, rankingu najbardziej dynamicznych firm, sporządzanego przez dziennik „Puls Biznesu”. Czterokrotnie natomiast przedsiębiorstwo zdobyło Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy, przyznawany przez kapitułę pod przewodnictwem Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Wśród wyróżnień Spółka posiada również złoty certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”, jako trzykrotny laureat programu. Przedsiębiorstwo jest również laureatem XIV Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” organizowanego pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP, w kategorii Przedsiębiorstwo Przyjazne Środowisku.
W lutym 2014r. Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, której przedmiotem jest dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z projektem pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Legnica”, realizowanym w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I – gospodarka wodno – ściekowa, działanie 1.1 – gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Podpisana umowa w szczególności zakłada dofinansowanie ze środków unijnych budowy suszarni osadów ściekowych oraz modernizacji części gazowo - energetycznej na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Spokojnej, modernizację Zakładu Produkcji Wody przy ul. Nowodworskiej oraz  budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Jaworzyńskiej - na odcinku od dawnego szpitala położniczego do obwodnicy miasta, a także w ul. Nowodworskiej - od Leroy Merlin do obwodnicy miasta. Przeprowadzenie wspomnianych prac będzie miało pozytywny wpływ na jakość usług świadczonych przez LPWiK S.A. oraz przyczyni się do zmniejszenia negatywnego oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko. Łączny koszt netto realizacji całego projektu to ok. 46 mln zł, z czego niemal 50% stanowić będą fundusze pozyskane z Unii Europejskiej. Przeprowadzone prace spowodują dostosowanie gospodarki wodno - ściekowej w rejonie Legnicy, do najnowszych, surowych wymogów prawnych, obowiązujących na terenie Unii Europejskiej.
LPWiK
Więcej informacji na stronie internetowej Spółki: www.lpwiksa.com.pl
Tel. Biuro Obsługi Klienta: 76 8554 800
Tel. Sekretariat: 76 8554 701
Fax: 76 8567 303
E-mail: sekretariat@lpwiksa.com.pl