Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Szkolenia, ogłoszenia


Zaproszenie na spotkanie dotyczące IV edycji Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego – Aktywny Dolny Śląsk.


Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych – marzec 2019.


Prelekcja dotycząca nowych wzorów ofert w otwartych konkursach ofert oraz w trybie pozakonkursowym (art. 19a) oraz spotkanie organizacji pozarządowych z przedstawicielami Fundacji KGHM Polska Miedź – Wrocław, 13 marca 2019 r.


Nabór do programu Pajacyk na WAKACJE 2019 r. Wnioski można składać od 1 marca do 30 kwietnia 2019 r. O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego w rozumieniu Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej poprzez formularz zamieszczony na stronie programu. Więcej informacji na temat naboru oraz Regulamin można znaleźć tu. W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków można kontaktować się telefonicznie z Magdaleną Szymczak, Koordynatorką Programu Dożywiania w Polsce pod nr telefonu (56) 65 21 368 lub droga mailową . Wypełnienie wniosku i przesłanie go do Fundacji nie gwarantuje otrzymania dofinansowania. Fundacja kontaktuje się z organizacjami, które spełniły kryteria wymagane do zakwalifikowania się do dożywiania wakacyjnego drogą telefoniczną lub mailową. Pełna lista organizacji zakwalifikowanych do programu zostanie opublikowana na stronie internetowej programu 30 maja 2019 roku.

Zasady programu Pajacyk


Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 409/VI/1926 z dnia 26 lutego 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dotyczących utworzenia i prowadzenia Centrów Aktywności Obywatelskiej w 2019 r.

  1. Ogłoszenie konkursowe
  2. Uchwała
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 6

1 marca 2019 roku rusza Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw. Program skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych z terenu Dolnego Śląska. Młodym ngo zostaną przekazane minimum 21 mikrodotacje do 5000 zł na działania skierowane do społeczności lokalnych.


Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dotacje z programu „Niepodległa”.

Wojewoda Dolnośląski i Biuro Programu „Niepodległa” zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dotacje z programu „Niepodległa”. Dotacje są przeznaczone dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Spotkanie informacyjne odbędzie się 27 lutego 2019 r. w Sali Kolumnowej im. Jerzego Woźniaka Urzędu Wojewódzkiego, pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu w godz. 12:00-15:00. Spotkanie kierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych planujących realizację w 2019 roku projektów związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości i odbudowy Polski. Ze środków programu dotacyjnego „Niepodległa” można będzie współfinansować m.in. festiwale, koncerty, spektakle, wystawy czy projekty animacyjno-edukacyjne, zwłaszcza te oparte na interakcji i współdziałaniu, a także przygotowanie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych. Projekty powinny wpisywać się w świętowanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości Polski i odbudowy polskiej państwowości. Zgłoszenia prosimy kierować na e-mail: w terminie do 25 lutego br. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

 


Zaproszenie na szkolenie - ważne dla organizacji pozarządowych zmiany w realizacji zadań publicznych

Urząd Miasta Legnicy zaprasza przedstawicieli legnickiego III sektora na bezpłatne szkolenie „Zadania publiczne – nowe wzory ofert, umowy, sprawozdania”, które odbędzie się 27 lutego 2019 r. (środa) w godz. 15.00-18.00 w auli Młodzieżowego Centrum Kultury w Legnicy. Szkolenie poprowadzi wieloletnia doradczyni organizacji pozarządowych, Karolina Furmańska z Wrocławia. Jego zakres obejmie: omówienie nowych wzorów oferty, umowy, sprawozdania – tryb konkursowy, zasady konkursowe i zasady przekazywania dotacji – na co zwrócić szczególną uwagę (m.in. terminy, kryteria formalne, kryteria merytoryczne, rezultaty), zasady realizacji i rozliczenia zadania (np. dokumentacja, kontrola, rozliczenie), omówienie nowych wzorów oferty i sprawozdania – tryb 19 a, sesję pytań i odpowiedzi. Zachęcamy przedstawicieli NGO do wzięcia udziału w szkoleniu. 1 marca wchodzą w życie zmiany proponowane w rozporządzeniach, dotyczących nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań do realizacji zadań publicznych. Czy można je uznać za uproszczenie, jak zapisano w Ocenie skutków regulacji (OSR)? Jeśli tak, to jest to uproszczenie wymagające komentarzy, interpretacji i systemu kontroli. Organizatorem szkolenia jest Urząd Miasta Legnicy. Udział jest bezpłatny.


Prezydent Miasta Legnicy, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j. ze zm.), zaprasza organizacje pozarządowe działające w Legnicy do zgłaszania kandydatów na członków komisji opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w latach 2019-2020.


formularz zgłoszeniowy


Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD rozpoczął II nabór ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotyczących utworzenia i prowadzenia Marszałkowskich Regionalnych Punktów Doradztwa Pozarządowego w 2019 r. Oferty w II naborze można składać do dnia 25 stycznia br. osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Kancelaria Ogólna
ul. Walońska 3–5, parter
50-413 Wrocław


Link do ogłoszenia konkursowego znajduje się tutaj:


Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie, którego celem będą konsultacje w sprawie zadań, na które zostanie ogłoszony konkurs ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 r. Ze wstępną propozycją zadań planowanych do realizacji można się zapoznać na stronie www.niepelnosprawni.dolnyslask.pl. Kolejnym punktem spotkania będzie przestawienie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2019 r.

Spotkanie odbędzie się 25 stycznia 2019 r. (piątek), o godz. 12.00 w sali konferencyjnej nr 122 (I piętro) w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Walońskiej 3-5. Prosimy o mailowe potwierdzenie udziału w spotkaniu z podaniem imienia i nazwiska oraz nazwy reprezentowanej organizacji na adres:

Jednocześnie informujemy, że zgłoszenie na spotkanie jest równoznaczne z wyrażeniem następującej zgody: Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu na spotkanie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji i prowadzenia korespondencji mailowej dotyczącej konsultacji zadań konkursowych, zgodnie ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

Zaproszenie


Praca dla doradcy w Regionalnym Punkcie Doradczym dla organizacji pozarządowych we Wrocławiu – wydłużenie okresu składania ofert.

Tabela oferty


Urząd Miasta Legnicy zaprasza na szkolenie w zakresie rozliczania dotacji udzielanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które odbędzie się 22 stycznia o godz. 13.30 w Młodzieżowym Centrum Kultury, ul. Mickiewicza 3 (aula).


Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku.


Rozlicz PIT w Legnicy!

Pod adresem: https://www.pitax.pl/rozlicz/?cust=urzad-miasta-legnica dostępny jest prosty i bezpłatny program do rozliczania PIT-ów online wraz z automatycznym przesłaniem zeznania do Urzędu Skarbowego w Legnicy. Program umożliwia przekazanie 1 procenta swego podatku jako wsparcia dla działających w Legnicy organizacji pożytku publicznego. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z takiej możliwości wsparcia legnickich społeczników w ich działaniach na rzecz naszego miasta i jego mieszkańców.


Zmiany w prawie istotne dla NGO – podsumowanie 2018 roku


Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych w UMWD – grudzień 2018 – styczeń 2019


Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów kończy realizację projektu „Przestrzeń dla aktywności Rad Seniorów” współfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.


Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Legnicy zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące edycji 2019 Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2019 (FIO) i Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 (PROO), które odbędzie się 17 grudnia (poniedziałek) o godz. 17.00 w Starostwie Powiatowym w Legnicy (pl. Słowiński 1, sala 3a, parter).


Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy oraz Urząd Miasta Legnicy zapraszają przedstawicieli wszystkich legnickich organizacji do udziału w Konferencji Organizacji Pozarządowych Miasta Legnicy poświęconej w całości wyborom do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji. Odbędzie się ona 10 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy ul. Jordana 17 w Legnicy.

Rada działalności pożytku publicznego to w swojej podstawowej formie zespół doradczy, którego rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów organu administracji publicznej, przy którym jest powołany. Jakość współpracy z jednostką samorządu terytorialnego w dużej mierze zależy od stopnia zaangażowania organizacji i świadomości lokalnego sektora pozarządowego. Dlatego tak ważne jest członkostwo w Radzie szerokiej reprezentacji legnickich organizacji i ich czynny udział w kształtowaniu polityki społecznej naszego miasta.

Liczba kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy zostanie ustalona na konferencji. Dotychczas MRDPP w Legnicy składała się z 15 osób, w tym: z 9 przedstawicieli organizacji pozarządowych, po 3 - Prezydenta Miasta oraz Rady Miejskiej Legnicy. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jej IV kadencja trwać będzie 3 lata. W wyborach każda legnicka organizacja może zgłosić jednego kandydata na członka Rady, dysponuje również jednym ważnym głosem. Szczegóły procedury zawarte zostały w Regulaminie wyborów.

Regulamin wyborów


Trwa V edycja programu grantowego „Decydujesz, pomagamy”. Do 18 listopada br. mieszkańcy i organizacje społeczne mają możliwość zgłaszania pomysłów społecznych dotyczących swojego regionu. Na ich przeprowadzenie mogą zdobyć granty w łącznej wysokości 1 125 000 złotych. Dotychczas w ramach programu otrzymało wsparcie 815 lokalnych inicjatyw, zrealizowanych przez organizacje społeczne za ponad 3 mln złotych.


Czy stowarzyszenie można przemienić w fundację? – artykuł Karoliny Furmańskiej.


Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych w UMWD – listopad 2018.


I Gala Ludzi Dobrej Woli - lokalna prezentacja społeczników (fundacje, stowarzyszenia, osoby indywidualne). Zaprasza Stowarzyszenie od Serca „Faustynka” - 9.11.2018 r., ul. Gwiezdna 35A/3 (zgłoszenia do 7.11.2018 r., tel. kontaktowy 78-194-26-23).


Fundacja Futurama z Legnicy serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Akademia Aktywnego Lidera”. Jego głównym celem jest rozwój i podniesienie wiedzy oraz umiejętności prospołecznych liderów lokalnych.


Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych w UMWD – październik 2018


Nowa ustawa o imprezach turystycznych - ważne zmiany dla NGO! – artykuł Karoliny Furmańskiej.


Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych w UMWD – wrzesień 2018.


Dodatkowe dane do KRS – artykuł Karoliny Furmańskiej


Organizacje pozarządowe pamiętajcie o sprawozdaniach! – artykuł Karoliny Furmańskiej


RODO – wprowadzenie – artykuł Karoliny Furmańskiej
RODO – wskazówki dla NGO – artykuł Karoliny Furmańskiej


Zmiany w prawie w 2018 r. istotne dla NGO – artykuł Karoliny Furmańskiej


Obowiązki organizacji pozarządowych – artykuł Karoliny Furmańskiej


Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego wznowiła działalność w Legnicy


Tryb „małych grantów” opisany w art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie to z założenia tryb uproszczony wobec otwartego konkursu ofert - artykuł.

Wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego


Czy warto posiadać status OPP - artykuł


Jak zostać OPP?


10 maja 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadzające wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z realizacji tego zadania, czyli tzw. "małego grantu" (tryb 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Więcej informacji na stronie http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1911827.html

załączniki: