Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Sprawozdanie z realizacji zadań objętych finansowaniem ze środków Programu na rzecz społeczności romskiej za rok 2011

Sprawozdanie  z realizacji zadań objętych finansowaniem ze środków Programu na rzecz społeczności romskiej za rok 2011

 Na realizację zadań w 2011 roku objętych Programem, Gmina Legnica wydatkowała łącznie 93.676,43, zł, w tym 17.714,92stanowiły środki własne. Zrealizowano następujące zadania:

 1. Zakup książek i przyborów szkolnych – dotacja 33 600,00
  Zadaniem objęto 93 uczniów: szkoły podstawowe – 50 uczniów, gimnazja – 34 uczniów, szkoły ponadgimnazjalne – 9 uczniów
 2. Opłaty w przedszkolach – dotacja 38 046,00
  Zadaniem objęto 21 dzieci
 3. Stypendia dla uczniów romskich – dotacja 8 200,00
  Stypendia przyznano 13 uczniom szkół podstawowych (8), gimnazjów (4) i szkół ponadgimnazjalnych (1)
 4. Opłata za zbiorowe ubezpieczenie uczniów romskich od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – dotacja 6 360,00
  Ubezpieczono 100 uczniów romskich, w tym po raz pierwszy ubezpieczeniem objęto 6 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Zespole Szkół Budowlanych „Primgabex” w Legnicy.
 5. Centrum Dokumentacji Romów Legnickich. Miejsce spotkań ludzi i kultur – dotacja 9 500,00
  W ramach zadania prowadzono działalność edukacyjną i informacyjną (przyjmowanie grup zorganizowanych, zajęcia indywidualne), wizualne prezentacje w Galerii „Loża” działającej przy Bibliotece; pozyskiwano nowych odbiorców (m.in. z powiatu legnickiego), kupowano nowości wydawnicze dotyczące historii i kultury Cyganów, mniejszości narodowych i etnicznych, tolerancji itp., kontynuowano prenumeratę czasopism romskich, kontynuowano digitalizację materiałów.

  Poza ww. zadaniami urząd miasta finansował ze środków własnych i zwiększonej subwencji oświatowej następujące zadania: Asystenci środowiskowi (2), Asystenci edukacji romskiej (2), Zajęcia wyrównawcze w szkołach, Choreograf Zespołu Artystycznego Romów „Wędrowny tabor”.