Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Program pomocy Romom

PROGRAM NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE
 1. W marcu 2000r. zainicjowane zostały prace nad przygotowaniem Pilotażowego programu rządowego na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim na lata 2001-2003. Zasadniczym celem Programu było doprowadzenie do pełnego uczestnictwa Romów zamieszkałych na tym terenie do udziału w życiu społecznym i zniwelowanie różnic dzielących tę ludność od reszty społeczeństwa. Za szczególnie istotne uznano doprowadzenie do wyrównania poziomów w takich dziedzinach jak: edukacja, zatrudnienie, zdrowie, higiena, warunki mieszkaniowe. Doświadczenia i efekty pilotażu stały się podstawą prac nad przygotowaniem ogólnopolskiego, wieloletniego programu o tym samym charakterze i celach.

  Od stycznia 2004 roku rozpoczęła się na terenie kraju realizacja rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Program będzie realizowany do 2013 roku. Uczestniczą w nim, poza instytucjami rządowymi, jednostki samorządu terytorialnego, przedstawiciele społeczności romskiej i organizacje pozarządowe.

  Nadzór nad przebiegiem Programu sprawują wojewodowie (w odniesieniu do zadań realizowanych na obszarze województw), Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Edukacji Narodowej i Sportu (w zakresie zadań dotyczących edukacji).
 2. W styczniu 2004 do wdrożenia Programu na swoim terenie przystąpiła Gmina Legnica. Decyzją prezydenta miasta, osobą odpowiedzialną za wdrożenie Programu, a następnie za koordynację realizacji zadań na rzecz ludności cygańskiej w Legnicy został – Wojciech Kondusza, dyrektor Wydziału Organizacji, Kadr i Kontroli Urzędu Miasta Legnicy.

  Efektem przystąpienie do Programu jest m.in.:
  - dokładne rozpoznanie środowiska legnickich Romów pod względem liczebności, struktury wiekowej, wykształcenia, doświadczenia zawodowego, sytuacji mieszkaniowej, socjalnej (zobacz: Cyganie legniccy);
  - konsolidacja społeczności romskiej;
  - utworzenie Stowarzyszenia Romów w Legnicy;
  - pozyskanie dotacji celowych na realizację zadań pomocowych
  (zobacz: Sprawozdania ).