Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Sprawozdanie z realizacji zadań objętych finansowaniem ze środków Programu na rzecz społeczności romskiej za rok 2012

Sprawozdanie  z realizacji zadań objętych finansowaniem ze środków Programu na rzecz społeczności romskiej za 2012

Na realizację zadań w 2012 roku objętych Programem, Gmina Legnica wydatkowała łącznie  185 038, 45 zł, w tym 47 998,72 zł stanowiły środki własne. Zrealizowano następujące zadania:

 1. Zakup książek i przyborów szkolnych – dotacja 29 833, 98
  Zadaniem objęto 93 uczniów: szkoły podstawowe – 50 uczniów, gimnazja – 34 uczniów, szkoły ponadgimnazjalne – 9 uczniów
 2. Opłaty w przedszkolach – dotacja 26 764, 25
  Zadaniem objęto 10 dzieci
 3. Stypendia dla uczniów romskich – dotacja 6 240, 00
  Stypendia przyznano 13 uczniom szkół podstawowych (8), gimnazjów (4) i szkół ponadgimnazjalnych (1)
 4. Opłata za zbiorowe ubezpieczenie uczniów romskich od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – dotacja 4 201, 50
  Ubezpieczono 100 uczniów romskich
 5. Centrum Dokumentacji Romów Legnickich. Miejsce spotkań ludzi i kultur – dotacja 10 000,00
  W ramach zadania prowadzono działalność dokumentacyjną (nagrano 3 płyty CD dokumentujące Szkołę Romską organizowaną przez TPN w Legnicy), edukacyjną (lekcje biblioteczne dla uczniów,) i informacyjną (prelekcje multimedialne pt. „Romowie, historia, tradycja”); pozyskiwano nowych odbiorców (m.in. z powiatu legnickiego), kupowano nowości wydawnicze dotyczące historii i kultury Cyganów, mniejszości narodowych i etnicznych, tolerancji itp. (książki, broszury, płyty CD z muzyką cygańską), kontynuowano prenumeratę czasopism romskich i digitalizację zbiorów.
 6. Remonty mieszkań budynków zamieszkałych przez społeczność romską – dotacja 60 000,00
  W ramach zadania wyremontowano 5 mieszkań dla rodzin cygańskich oczekujących na lokal socjalny

  Poza ww. zadaniami urząd miasta finansował ze środków własnych i zwiększonej subwencji oświatowej następujące zadania: Asystenci środowiskowi (2), Asystenci edukacji romskiej (2), Zajęcia wyrównawcze w szkołach, Choreograf Zespołu Artystycznego Romów „Wędrowny tabor”.