Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Sprawozdanie z realizacji zadań objętych finansowaniem ze środków Programu na rzecz społeczności romskiej za rok 2013

Sprawozdanie z realizacji zadań objętych finansowaniem ze środków Programu na rzecz społeczności romskiej za 2013 r.

Na realizację zadań w 2013 r. objętych Programem, Gmina Legnica wydatkowała łącznie  138 980,00 zł, w tym 9 754,93 zł stanowiły środki własne. Zrealizowano następujące zadania:

 1. Zakup podręczników i wyposażenia szkolnego – dotacja 43 500, 00. Zadaniem objęto 88 uczniów, w tym: szkoły podstawowe – 50 uczniów, gimnazja – 26 uczniów, szkoły ponadgimnazjalne – 12 uczniów
 2. Opłaty w przedszkolach – dotacja 36 280, 00. Zadaniem objęto 12 dzieci
 3. Stypendia dla uczniów romskich – dotacja 9 200,00. Otrzymało je 12 uczniów, w tym: szkoły podstawowe – 8 uczniów, gimnazja – 4 uczniów
 4. Opłata za zbiorowe ubezpieczenie uczniów romskich od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – dotacja 6 000,00. Ubezpieczono 87 uczniów, w tym 3 w szkołach niepublicznych
 5. Koncert zespołu romskiego La Bogusha y su grupo – dotacja 4 000
  Centrum Dokumentacji Romów Legnickich: Młodzi odbiorcy – nowe technologie. Dotacja 5 000
  W ramach zadania zorganizowano lekcje dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich zapoznające z Centrum, jego zbiorami i zasadami korzystania z nich.
 6. Remonty mieszkań budynków zamieszkałych przez społeczność romską – dotacja 40 000,00
  W ramach zadania wyremontowano 10 mieszkań dla rodzin cygańskich oczekujących na lokal socjalny lub posiadających mieszkanie „do remontu własnego”.

  Poza ww. zadaniami Urząd Miasta finansował ze środków własnych i zwiększonej subwencji oświatowej następujące zadania: Asystenci środowiskowi (2), Asystenci edukacji romskiej (2), Zajęcia wyrównawcze w szkołach, Choreograf Zespołu Artystycznego Romów „Wędrowny tabor”.