Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Sprawozdanie z realizacji zadań objętych finansowaniem ze środków Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce za rok 2009

Sprawozdanie

z realizacji zadań objętych finansowaniem ze środków Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce za rok 2009

 

 

Na zadania objęte Programem, Gmina Legnica wydatkowała łącznie 221.278,14 zł, w tym 48.048,14 zł stanowiły środki własne. Zrealizowano następujące zadania:

 

Zakup podręczników i wyposażenia szkolnego

 

Zadanie realizowane było w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych w oparciu o zgłoszenia potrzeb ze szkół. W dofinansowaniu nie ujmowano uczniów romskich, którzy nie uzyskali promocji do następnej klasy. Zakupiono podręczniki i przybory szkolne dla 90 dla uczniów na łączną kwotę 22.860,83 zł, w tym podręczniki – 21.598,83 i przybory szkolne – 1.262,00.

 

Opłaty za przedszkola

Do 6 przedszkoli miejskich uczęszczało 10 dzieci. Koszty z tym związane wyniosły 23,250,78 zł.

 

Stypendia dla uczniów romskich

 

18 maja 2009 r. już po raz piąty wręczono stypendia dziesięciu uczniom ze środowiska legnickich Romów za okres nauki od lutego do czerwca. Otrzymało je - 5 uczniów szkół podstawowych nr 1, 2 i 18; - czterech uczniów gimnazjów nr 4, 5 i 9 oraz uczennica Technikum nr 1 Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego. W grupie wyróżnionych najwyższa średnia ocen wynosiła 5,1.

Ceremonia wręczenia stypendiów została powtórzona w końcu października 2009 r. Tym razem stypendia za okres od września do grudnia otrzymało 13 uczniów: 8 uczniów szkół podstawowych nr 1, 2, 4 i 20; - czterech uczniów gimnazjów nr 1, 4, 5 i 9 oraz uczennica Technikum nr 1 Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego

Przy typowaniu uczniów do stypendialnych wyróżnień brano pod uwagę średnią wysokość ocen szkolnych, jak też frekwencję i zachowanie Wysokość stypendiów wynosiła od 70 do 120 złotych miesięcznie. Na ten cel przeznaczono łącznie 8.750 zł.

           

 

Opłata za zbiorowe ubezpieczenie uczniów romskich od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

 

Realizacja tego zadania zapewnia wszystkim uczniom romskim ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Na ten cel w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.672,20 zł.

 

Tabor cygański – ocalić od zapomnienia romskie tradycje i zwyczaje

 

Głównym tematem czwartej edycji projektu były wróżby i kabały. Cyganki zaprezentowały zgromadzonej publiczności ogólne zasady wróżenia oraz opowiedziały o historii tej tradycji. Imprezie zorganizowanej w sierpniu na nadbrzeżu Kaczawy tradycyjnie towarzyszyła oryginalna muzyka i taniec w wykonaniu lokalnych zespołów: „Wędrowny Tabor” i „Zielony Groszek. Na to zadanie wydatkowano 9.720,00 zł.

 

 

Centrum Dokumentacji Romów Legnickich

 

Kontynuowano zbieranie starych fotografii oraz dokumentów, które były na bieżąco digitalizowane (na CD) lub wprowadzane do pamięci komputera. Dokonano przeglądu stron www dot. spraw romskich. Ponadto organizowano lekcje biblioteczne zapoznające z CDR i możliwością korzystania z jego zbiorów.

W okresie sprawozdawczym osoby narodowości romskiej 446 razy skorzystały z komputera i Internetu. Pracownicty LBP bezpośrednio przy stanowisku komputerowym edukowali dzieci i młodzież cygańską w zakresie pisowni i ortografii oraz posługiwania się komputerem i Internetem. Na działalność CDR wydatkowano łącznie (dotacja i środki własne) – 9.200,00 zł.

 

 

Wykonanie i promocja książki Andrzeja Cyrano „Me som Gadzio”

 

Książka A. Cyrano ma charakter autobiograficzny. Ważne miejsce w niej znajdują spotkania z Cyganami, ich kulturą, tradycją, moralnością. Zapis romskich spotkań Cyrano jest jednocześnie opisem potrzeby rozumienia drugiego człowieka. Książka wydana została w nakładzie 500 egzemplarzy. Stała się podstawą spotkań autorskich i zajęć z uczniami na temat tolerancji i otwartości na inne kultury i styl życia. Na realizację zadania wydatkowano 20.200,00 zł.

 

Szczepienia profilaktyczne

 

Szczepienia zostały zrealizowane w okresie od maja do grudnia. W programie profilaktycznym wzięło udział 12 osób. Realizacja zadania kosztowała 15.504 zł.

 

 

Remonty mieszkań i budynków zamieszkałych przez społeczność romską

 

Przeznaczone na ten cel środki wydatkowano przede wszystkim na wymianę stolarki okiennej oraz postawienie pieców i trzonów kuchennych. W kilku mieszkaniach wykonano podłogi i zrefundowano koszt wymiany drzwi wejściowych. Łączny koszt wykonanych prac wyniósł - 125.243,20

 

Poza ww. zadaniami Urząd Miasta finansował ze środków własnych
i zwiększonej subwencji oświatowej następujące zadania:

 

Asystenci środowiskowi

 

Urząd Miasta zatrudnia na umowę-zlecenie dwie osoby pochodzenia romskiego. Do ich zadań należało utrzymywanie stałego kontaktu z rodzinami romskimi w Legnicy i udzielenie im pomocy w sytuacjach tego wymagających, w szczególności: udzielanie informacji o dostępnych formach pomocy społecznej, wspieranie starań o uzyskanie pomocy ze strony powołanych do tego instytucji, ujawnianie Zarządowi Stowarzyszenia Romów w Legnicy problemów socjalnych rodzin cygańskich celem podjęcia kompleksowych działań na rzecz ich rozwiązywania, pomoc w sporządzaniu pism urzędowych w przypadku niezaradności życiowej bądź analfabetyzmu (duży stopień analfabetyzmu w średnim  i starszym pokoleniu), pomoc w docieraniu do rodzinnego poradnictwa specjalistycznego, w tym psychologicznego i prawnego, informowanie o możliwości korzystania ze świetlic środowiskowych w mieście, występowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia z inicjatywą i wnioskami do Gminy Legnica, podejmowanie działań zmierzających do integracji środowiska romskiego. Na realizację tego zadania wydatkowano – 17.999,04 zł.

 

Asystenci edukacji romskiej

 

Pośrednikiem między szkołą a domem rodzinnym dziecka są asystenci edukacji romskiej. Zgłaszają oni także właściwym instytucjom i osobom (pedagogom szkolnym, kuratorom, pracownikom socjalnym) problemy wymagające rozwiązania. Na zatrudnienie dwóch asystentów wydatkowano (w tym na: płace i pochodne, podróże, szkolenia) -  48.455,09 zł.

 

Zajęcia wyrównawcze w szkołach

 

Zaniedbanie środowiskowe uczniów romskich oraz brak nauki własnej w domu powodują, że zostają oni w szkołach objęci wszelkimi dostępnymi zajęciami edukacyjnymi, profilaktycznymi, wychowawczymi, w tym m.in. psychologiczno-pedagogicznymi,  rewalidacyjnymi, socjoterapeutycznymi. Prowadzone były również zajęcia wyrównawcze przedmiotowe (z przedmiotów ścisłych, j. polskiego, j. obcych) przez okres trwania nauki, w których uczestniczyło 99 uczniów, przede wszystkim szkół podstawowych. Na ten cel wydatkowano 63.304,53 zł.

 

Choreograf Zespołu Artystycznego Romów „Wędrowny tabor

 

Zespół, w skład którego wchodzi 12 osób, prowadzi działalność artystyczną od 2004 roku. Próby odbywają się dwa razy w tygodniu w Legnickim Centrum Kultury pod kierownictwem romskiego choreografa. Zespół w okresie sprawozdawczym koncertował w Nysie, Lubiążu, Poznaniu, Prochowicach, Lubiniu, Złotoryi i Legnicy. Koszty związane z zatrudnieniem choreografa wyniosły 7.320,00 zł.