Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Sprawozdanie z realizacji zadań objętych finansowaniem ze środków Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce za rok 2007

Sprawozdanie z realizacji zadań objętych finansowaniem ze środków Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce za rok 2007 
  
 
Na realizację zadań w 2007 roku objętych Programem, Gmina Legnica wydatkowała łącznie 249,060,17 zł, w tym 43.168, 06 zł stanowiły środki własne.
Zrealizowano następujące zadania:
Zakup podręczników i wyposażenia szkolnego:
zakupiono 89 wyprawek szkolnych
Opłaty za przedszkola:
do przedszkoli uczęszczało 11 dzieci
  
Dolnośląski program motywacji uczniów:
stypendium za okres od września 2007 r. do stycznia 2008 r. otrzymało 5 uczniów ze szkoły podstawowej w wysokości 70 zł. miesięcznie, 4 uczniów z gimnazjum w wysokości 90 zł. miesięcznie oraz 1 uczeń szkoły ponadgimnazjalnej w wysokości 120 zł miesięcznie.
Ubezpieczenie uczniów: 
realizacja tego zadania zapewnia wszystkim uczniom romskim ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Z uwagi na znaczne zubożenie materialne wiele rodzin dotychczas nie płaciło za ubezpieczenie swoich dzieci w szkołach.
Tabor cygański:
ocalić od zapomnienia romskie tradycje i zwyczaje 
Urząd Miasta, wraz z legnickimi Romami realizuje od dwóch lat projekt pn. „Tabor cygański - ocalić od zapomnienia romskie tradycje i zwyczaje”. Pierwsza w ramach projektu prezentacja kultury i zwyczajów Romów miała miejsce na legnickim Rynku 21 kwietnia 2007 roku. Druga  26 sierpnia tego samego roku w Parku Miejskim. Prezentacjom zwyczajów, zajęć i umiejętności towarzyszyła cygańska muzyka, taniec i poezja, wystawa fotografii i lokalnych wydawnictw oraz leśna kuchnia cygańska: perketo, chojako humer, kluski z lasu, chleb z ogniska, placek po cygańsku.  
 
Centrum Dokumentacji Romów Legnickich:
centrum (Legnicka Biblioteka Publiczna) przeprowadzono 26 lekcji bibliotecznych z udziałem 696 uczestników. Z komputera i internetu skorzystało 107 osób ze środowiska romskiego. Gromadzono i dygitalizowano dokumentację fotograficzną przedsięwzięć o charakterze romskim w mieście i LBP. Przygotowano serwis internetowy Romów legnickich (
http://www.romowie.lca.pl/)
Remonty mieszkań:
wymieniono 80 sztuk okien w 35 mieszkaniach, postawiono 10 pieców kaflowych i 1 trzon kuchenny w 11 mieszkaniach, w 11 mieszkaniach położone panele podłogowe, w 1 mieszkaniu przeprowadzono roboty elektryczne.
Cyganie pracują za dług:
pracę podjęło 7 osób z rodzin romskich
Poza ww. zadaniami Urząd Miasta finansował ze środków własnych i zwiększonej subwencji oświatowej następujące zadania:
 • Asystent środowiskowy
  Urząd miasta zatrudnia na umowę-zlecenie dwie osoby. Do ich zadań należało utrzymywanie stałego kontaktu z rodzinami romskimi w Legnicy i udzielenie im pomocy w sytuacjach tego wymagających, w szczególności: udzielanie informacji o dostępnych formach pomocy społecznej, wspieranie starań o uzyskanie pomocy ze strony powołanych do tego instytucji, ujawnianie Zarządowi Stowarzyszenia Romów w Legnicy problemów socjalnych rodzin cygańskich celem podjęcia kompleksowych działań na rzecz ich rozwiązywania, pomoc w sporządzaniu pism urzędowych w przypadku niezaradności życiowej bądź analfabetyzmu (duży stopień analfabetyzmu w średnim  i starszym pokoleniu), pomoc w docieraniu do rodzinnego poradnictwa specjalistycznego, w tym psychologicznego i prawnego, informowanie o możliwości korzystania ze świetlic środowiskowych w mieście, występowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia z inicjatywą i wnioskami
  do Gminy Legnica, podejmowanie działań zmierzających do integracji środowiska romskiego.

 

 • Asystent edukacji romskiej
  Zadanie asystenta edukacji romskiej realizują dwie osoby: p. Maria Delimata, zatrudniona w Zespole Szkół Budowlanych w Legnicy przy ul. Grabskiego 14 i p. Bogumiła Cieślak, zatrudniona w szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Kamiennej 20.

 

 • Zajęcia wyrównawcze w szkołach
  Zajęcia wyrównawcze prowadzono w szkołach podstawowych, gimnazjach
  i szkołach ponadgimnazjalnych dla przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
  i humanistycznych: matematyka, język polski, jężyki obce, zajęcia z elementami kultury i obyczajów romskich, zajęcia socjoterapeutyczne i profilaktyka uzależnień. Na zajęcia wyrównawcze dla 62 uczniów przeznaczono 76 godzin tygodniowo.

 

 • Zajęcia dodatkowe i wyrównawcze w przedszkolach
  Zajęcia prowadzono w dwóch miejskich przedszkolach dla 3 wychowanków romskich, w tym korekcyjne, z języka obcego, rytmiki, , zajęcia komputerowe. Łącznie na zajęcia przeznaczono 12 godzin tygodniowo.

 

 • Choreograf Zespołu Artystycznego Romów „Wędrowny tabor”
  Zespół prowadzi swą działalność od 2004 roku, a jego próby odbywają się dwa razy w tygodniu w Legnickim Centrum Kultury. Kierownikiem (choreografem) zespołu jest p. Jacek Sywak, a członkami dzieci i dorośli z rodzin romskich. Zespołowi zakupiono akordeon, gitary, skrzypce i organy. Z pozyskanych środków (UM, Program rządowy) uszyto stroje. Zespół posiada własna aparaturę nagłaśniającą. Działa pod patronatem Stowarzyszenia Romów w Legnicy.

Na realizację powyższych zadań wydatkowano 91.396,43 zł.