Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Sprawozdanie z realizacji zadań Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w Legnicy w roku 2004

Sprawozdanie z realizacji zadań Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w Legnicy w roku 2004 
  
 
 
 
W 2004 roku Gmina Legnica włączyła się do realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Wdrożenie Programu poprzedzone zostało  szczegółowym rozpoznaniem legnickiej społeczności cygańskiej i jej sytuacji socjalno-bytowej. Z zebranych danych wynikało, że na terenie miasta zamieszkuje 78 rodzin romskich liczących łącznie 333 osoby, w tym 178 dorosłych i 155 dzieci. Spośród 149 osób w wieku produkcyjnym stałe źródło utrzymania posiada jedynie 27 osób, w tym 7 z tytułu zatrudnienia, pozostałe 20 osób utrzymuje się z rent. W grupie dorosłych duży odsetek to analfabeci.
Na realizację zadań objętych Programem Gmina Legnica otrzymała w 2004 roku w formie dotacji celowej łącznie 109.700 zł. Ze środków tych sfinansowano następujące przedsięwzięcia:
1. Poprawa warunków mieszkaniowych społeczności romskiej w Legnicy - remonty mieszkań.
W ramach zadania wytypowano komisyjnie (w skład komisji wchodzili przedstawiciele UML, SRL i ZGM) do remontu 38 lokali mieszkalnych zajmowanych przez rodziny romskie. W 23 mieszkaniach postawiono lub wyremontowano 19 pieców kaflowych, wyremontowano 6 trzonów kuchennych (wartość robót 51.039 zł), dokonano wymiany lub remontu 17 okien (22.165,73). Ponadto w 13 lokalach przeprowadzono prace remontowo-budowlane (wymiana podłóg, instalacji elektrycznej, gazowej i c.o.) o wartości 16.601,63 zł. Łącznie na poprawę warunków mieszkaniowych społeczności romskiej w 2004 roku wydatkowano kwotę 89.806,36 zł., w tym 50.000 otrzymanej dotacji celowej.
2. Zatrudnienie choreografa dla zespołu romskiego.
Konsolidacja społeczności romskiej, kultywowanie tradycji, zwyczajów i propagowanie kultury romskiej na terenie Legnicy stanowiło cel tego zadania, który zamierzano osiągnąć poprzez utworzenie cygańskiego zespołu pieśni tańca. Przyznaną dotację w wysokości 5.800 zł wykorzystano na zatrudnienie trzech osób pochodzenia romskiego (instruktorów śpiewu, muzyki i konsultanta) oraz zawodowego choreografa. Na potrzeby zespołu zakupiono podstawowe instrumenty muzyczne (gitarę, skrzypce, tamburyn). Zespół, występujący pod nazwą: BARODROM, rozpoczął działalność we wrześniu 2004r. i do końca 2004r. zaprezentował się podczas trzech imprez  - Biesiady cygańskiej, Andrzejek, Wigilii Narodów.
3. Zajęcia wyrównawcze dla dzieci romskich - uczniów szkół podstawowych
Skala niepowodzeń szkolnych dzieci romskich jest pochodną niskiego poziomu ich przygotowania przed rozpoczęciem nauki, a także słabej znajomości u części z nich języka polskiego. Systematyczne prowadzenie zajęć wyrównawczych z tą grupą uczniów, w perspektywie pozwoli na wyeliminowanie negatywnych różnic edukacyjnych. Na realizację tego zadania ze środków rządowego Programu uzyskano 10.000 zł. Ostatecznie podpisano umowy na prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych z dwoma nauczycielami, którzy na terenie 4 legnickich szkół prowadzili zajęcia wyrównawcze z 48 dziećmi. Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł w 2004 roku 9.999,50 zł.
4. Opłaty za przedszkola
Celem zadania było zmniejszenie różnic edukacyjnych dzieci romskich w stosunku do dzieci polskich, przygotowanie do rozpoczęcia nauki w szkole, integracja dzieci polskich i romskich. Realizacja tego zadania umożliwiła dzieciom romskim dostęp do przedszkoli i nauczania początkowego w szerszym niż do tej pory zakresie. Pozyskane na ten cel środki finansowe (dotacja 14.819,75 zł) pozwoliły na opłacenie przedszkoli dla 16 dzieci romskich (tj. dla wszystkich dzieci, których rodzice zapisali do przedszkoli).
5. Zakup podręczników i przyborów szkolnych (wyprawki)
Sytuacja materialna środowiska Romów zamieszkujących w Legnicy powodowała, iż brak podręczników i podstawowego wyposażenia szkolnego był elementem ujemnie wyróżniającym dzieci romskie na tle klasy. Realizacja tego zadania, poprzez zatarcie różnic w wyposażeniu w pomoce naukowe, doprowadziła do zwiększenia szans na uzyskanie sukcesu edukacyjnego oraz podniesienie poziomu akceptacji szkoły przez wielu młodych Romów. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2004 roku Legnica uzyskała dotację w kwocie 21.400 zł, z czego wykorzystano 21.394,03 zł na zakup niezbędnych podręczników i podstawowych przyborów szkolnych dla 63 uczniów pochodzenia romskiego z 18 legnickich szkół.
6. Likwidacja barier architektonicznych
Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację w wysokości 3.600 zł. Za środki te wykonano prace przystosowujące mieszkanie do potrzeb osoby niepełnosprawnej ze środowiska romskiego.